Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/03/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007000872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de tenlasteneming van de kosten inzake openbaar vervoer in woonwerkverkeer van de federale personeelsleden door de Staat en sommige federale openbare instellingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007002178 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 wordt de heer Neuckermans, Henk, attaché - klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 17/10/2007 numac 2007003480 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007009893 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 oktober 2007 : - is aan de heer Poumay, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne; - is Mevr. Gribo Zij is aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007012654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit betreffende een beheerder van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2007, dat in werking treedt op 10 oktober 2007, wordt de heer Marc Van Laethem, te Dilbeek, als vertegenwoordiger van een werkn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007003479 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 27 juni 2007 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007009880 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Personeel. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2007 wordt de heer Iwan Van Den Eynde, dossierbeheerder bij De Post, overgeplaatst in het kader van de vrijwillige mobiliteit in type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de constructievoorschriften en voorwaarden waaraan mobiele rollenremmeters dienen te voldoen, welke gebruikt worden bij de controle van de werking van de reminrichting, bij de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanduiding van de controle-instelling bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203116 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203115 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203117 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203118 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203122 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203119 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203120 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203121 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203126 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203123 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203125 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 15, 51 en 52 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/08/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203128 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203127 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2006-2007 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007036752 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007036759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteurs. - Benoemingen en ontslagverleningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2007 blijft de heer Antoine Pelosato benoemd als Kabinetsdirecteur van de Minister-Presidente van de Regering van de Fr Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2007 wordt op 26 augustus(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de nadere regels voor de werking van de commissie bedoeld bij artikel 5 van het decreet van 12 januari 2007 betreffende de versteviging van de opvoeding tot verantwoordelijk en actief burgerschap binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde inrichtingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018161 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Didier Guns, wonende te 3090 Overijse, Vriendschapsstraat Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 184.651/XII-5172. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018162 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA Mann, de BVBA Grewal & Co en de BVBA Herman, allen woonplaats kiezend bij Mr. Willem De(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018163 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Andre Claerhout, Lode Claerhout en Ann-Sofie Claerhout, allen woonplaats kiezend bij Mr. Konstantij(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018164 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW Alarm Industries Association, de VZW Landelijke Vereniging van de Meesters Elektriciens van (...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018165 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Irène Schollaert, wonende te 9620 Zottegem, Klemhoutstraa 1. het besluit van de gemeenteraad van de stad Zottegem van 28 augustus 2006 waarbij het gemeenteli(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018167 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV AC Recycling, met zetel te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 119, heeft op 28 augustus 2007 een enig v(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018166 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Orde van Vlaamse Balies en de Nederlandse Orde van Adv Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 184.781/IX-5727. Voor de Hoofdgriffier, G.(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007203135 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7 september 2007 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 10 september 2007, zijn Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4280 en 4281 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Minister van M Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De erkenni(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007003453 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 616 van 20 september 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007003454 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 481 van 10 september 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007003455 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 293 van 14 september 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007003456 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 599 van 20 augustus 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007003457 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 615 van 20 augustus 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007003458 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 480 van 10 augustus 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007003459 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 600 van 20 september 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007018170 bron wetgevende kamers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van programmeurs Erratum De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de ****(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007020087 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 18 oktober 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Installatie van de verenigde vergadering. 2. Algemene beleidsverklaring van het Veren(...) 3. Dringende vragen (*). 4. Bespreking van de algemene beleidsverklaring van het Verenigd Colleg(...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007203153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbehandelaars veiligheid en preventie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BAESTIAENS,(...) 2. STEFFNY, NANCY, 4140 SPRIMONT. 3. DUEZ, SYLVIE, 1030 SCHAERBEEK. 4. DECANT, BEATRICE, 709(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007002179 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 wordt de heer Stijn De Clercq, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007009884 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 wordt de heer Pieter Van Caeneghem, met ingang van 1 december 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale D Aan betrokkene wordt de vakrichting « Juridische Normen en Geschillen » toegewezen met ingang van 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007009886 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 wordt de heer Philippe Bryon, met ingang van 1 februari 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007009887 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt Mevr. Katrien De Gendt, met ingang van 1 maart 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007009885 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt Mevr. Barbara Vangierdegom, met ingang van 1 mei 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten Aan betrokkene wordt de vakrichting « Juridische Normen en Geschillen » toegewezen met ingang van 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007009888 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt Mevr. An Raes, met ingang van 1 mei 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De vakri Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007012677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2007 is de heer Rommelaere, Hendrik, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Meseure, Danny, wi

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007203154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** **** veiligheid en preventie (niveau ****) voor de **** **** **** (****07801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : (...) 2. VAN DAM, ****, 3130 ****. 3. DE ****, ****, 9636 ****. 4. ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007012613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningstraat 180, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 17/10/2007 numac 2007203064 bron ministerie van het waalse gewest **** **** voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Bij besluiten van de administrateur-generaal van 19 maart 2007 worden de heren ****-**** **** en **** ****, eerste attachés, op 1 oktober 2007 in ruste gesteld.
^