Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2007
gepubliceerd op 17 oktober 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 15, 51 en 52 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203125
pub.
17/10/2007
prom.
25/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/25/2007203125/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 15, 51 en 52 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 juli 2007;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 34.02, programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.000 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 3.000 duizend EUR overgedragen van programma' 01 en 02 van organisatieafdelingen 15, 51 en 52 naar programma 02 van organisatieafdeling 50.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 15, 51 en 52, en van programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 juli 2007.

M. DAERDEN

^