Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2007
gepubliceerd op 17 oktober 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203123
pub.
17/10/2007
prom.
25/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/25/2007203123/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Begroting, Huisvesting en Uitrusting, De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2007;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 31.13 moet worden voorzien op programma 06, organisatieafdeling 11, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, met als titel "Primes à l'emploi en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises";

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.04, programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om de vastlegging van de uitgaven in verband met de investeringspremies te dekken, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 15.000 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 5.000 duizend BEF overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 11 naar programma 06 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 juli 2007.

M. DAERDEN J.-C. MARCOURT

^