Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 2002
gepubliceerd op 02 oktober 2002

Ministerieel besluit tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022783
pub.
02/10/2002
prom.
24/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/24/2002022783/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 21bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 6 april 1995 en artikel 54quater, ingevoegd bij de wet van 13 november 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden, inzonderheid artikel 8, Besluit :

Artikel 1.Het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient te worden ingediend is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Het formulier kan op schriftelijke aanvraag bekomen worden op het volgende adres : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Directie Geneeskundepraktijk Rijksadministratief Centrum bureau 612 Pachecolaan 19, bus 5 1010 BRUSSEL. Het formulier eveneens beschikbaar op de website : www.health.fgov.be/AGP

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2002.

Brussel, 24 september 2002.

J. TAVERNIER

Bijlage bij het ministerieel besluit van 24 september 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 september 2002.

J. TAVERNIER

^