Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 oktober 2008
gepubliceerd op 17 december 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204525
pub.
17/12/2008
prom.
24/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/24/2008204525/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 73.03 en 01, programma 01 van organisatieafdeling 51 en 01.02, programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 27 maart 2002 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van « Interreg III A Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen », namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Interreg III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.4 : Tot de structurering van het grensoverschrijdende grondgebied bijdragen;

Titel : Beauregard 2;

Operator : « Espace Environnement » VZW Basisallocatie : 73.03.01;

Ordonnanceringskredieten 15 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IFF 1 204FW TR02 C;

Basisallocatie : 01.02.03;

Ordonnanceringskredieten 16 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IFF 1 204FW TR02 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 15 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 51.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 16 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 03 van organisatieafdeling 53.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 24 oktober 2008.

M. DAERDEN

^