Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2004
gepubliceerd op 02 augustus 2004

Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag tot productiesteun en voor de toekenning hiervan

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004202518
pub.
02/08/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004202518/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag tot productiesteun en voor de toekenning hiervan


De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt en bij het programmadecreet van 18 december 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, zoals gewijzigd bij het programmadecreet van 18 december 2003 Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 betreffende de productiesteun verleend voor milieuvriendelijke elektriciteit en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit, inzonderheid op artikel 2, § 1;

Overwegende dat de groene certificaten toegekend aan de producenten van groene elektriciteit die vanaf hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt, hetzij op de markt van de groene certificaten verkocht kunnen worden, hetzij onder bepaalde voorwaarden aan de Minister afgegeven kunnen worden om productiesteun te verkrijgen, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan : 1° aanvrager : producent van groene elektriciteit geproduceerd vanaf hernieuwbare energiebronnen of promotor van een installatieproject inzake de productie van groene elektriciteit die vanaf hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt;2° besluit : besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 betreffende de productiesteun toegekend voor groene elektriciteit en tot wijziging van het besluit 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit;3° administratie : het Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie, afdeling Energie. De bepalingen van artikel 2 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van artikel 1 van het besluit van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit zijn toepasselijk overeenkomstig dit besluit.

Art. 2.§ 1. Om in aanmerking te komen voor de productiesteun bedoeld in artikel 40 van het decreet dient de aanvrager zijn dossier in twee exemplaren in bij de administratie en laat hij zijn aanvraag vergezeld gaan van : 1° een afschrift van alle bewijsstukken van de globale kost van de investeringen betreffende de productie-installatie;2° een afschrift van alle stukken betreffende de steun verkregen voor de verwezenlijking van de installatie, meer bepaald investeringssteun;3° een financiële analyse ter bepaling van de productiekost van groene elektriciteit;4° een afschrift van de oorspronkelijke garantie bedoeld in artikel 6 van het besluit van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit;5° een verklaring op erewoord als bewijs dat de verstrekte gegevens volledig alsook waar en oprecht verklaard zijn. § 2. Als de aanvraag ingediend wordt terwijl de installatie nog niet in dienst gesteld is, laat de aanvrager ze in afwijking van § 1 vergezeld gaan van een projectie van de gegevens betreffende de stukken bedoeld in 1° tot 4°, alsook van een planning van de investering en van de vermoedelijke datum van indienststelling van de installatie.

Art. 3.§ 1. De administratie neemt contact op met de aanvrager binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Als het dossier volledig is en na de aanvrager te hebben gehoord, verzoekt de administratie de CWaPE om advies binnen dertig werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Als het dossier onvolledig is, verzoekt de administratie de aanvrager om overlegging van de vereiste stukken. Als het dossier volledig is en na de aanvrager te hebben gehoord, verzoekt de administratie de CWaPE om advies binnen dertig werkdagen na ontvangst van de ontbrekende stukken. § 2. De Minister sluit de overeenkomst binnen dertig dagen na ontvangst van het advies van de CWaPE. § 3. Als de aanvraag overeenkomstig artikel 2, § 2, ingediend wordt, wordt de overeenkomst gesloten onder voorwaarden tot opschorting van : - de indienststelling van de installatie binnen 24 maanden na de datum van ondertekening van de overeenkomst; - de bevestiging van de bepalingen van de overeenkomst ingevolge de procedure voortvloeiend uit de indiening bij de administratie van het in artikel 2, § 2, bedoelde dossier binnen hoogstens twee maanden na de indienststelling van de installatie.

Als één van de voorwaarden bedoeld in het vorige lid niet vervuld is binnen de voorgeschreven termijn, wordt de overeenkomt geacht nooit te hebben bestaan. HOOFDSTUK II. - Modaliteiten voor steunverlening

Art. 4.Zolang de overeenkomst bedoeld in artikel 3 van kracht is, geeft de aanvrager, wanneer hij telgegevens overlegt om groene certificaten te verkrijgen, de CWaPE kennis van zijn beslissing productiesteun te genieten voor bedoelde groene certificaten. De CWaPE bepaalt de modaliteiten voor de kennisgeving.

Bij gebrek aan kennisgeving kunnen bedoelde groene certificaten niet in aanmerking komen voor productiesteun.

Art. 5.Als de CWaPE de in artikel 4, eerste lid, bedoelde groene certificaten toekent, geeft ze de administratie kennis van het verzoek om productiesteun en geeft ze haar de groene certificaten in ruil waarvoor de aanvrager om de toekenning van productiesteun verzoekt.

Art. 6.De Minister geeft de aanvrager binnen vijftien werkdagen kennis van het steunbedrag dat hem overeenkomstig de bepalingen van de gesloten overeenkomst gestort zal worden.

Art. 7.Het steunbedrag wordt binnen tien dagen na de kennisgeving betaald.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 24 mei 2004.

J. DARAS

^