Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2004
gepubliceerd op 04 juni 2004

Ministerieel besluit tot tweede verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022430
pub.
04/06/2004
prom.
24/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot tweede verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen


De Minister van Pensioenen, Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid artikelen 48 en 50;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002;

Gelet op het besluit van 10 juni 2003 van het beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Pensioenen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Rijksdienst voor Pensioenen van 12 januari 2004;

Gelet op het gemotiveerd advies van de directieraad van de Rijksdienst voor Pensioenen, gegeven op 4 februari 2003;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen van 26 januari 2004;

Overwegende dat de betrekking van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen te begeven is en sedert 1 juli 2002 definitief openstaat;

Overwegende dat met het oog op de verzekering van de continuïteit van het dagelijks beheer, indien de administrateur-generaal verhinderd is, de heer Jean Missotten, adviseur-generaal, met ingang van 1 februari 2003, belast werd met de uitoefening van het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal voor twee perioden van zes maanden;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat indien de administrateur-generaal verhinderd is, de daden van dagelijks bestuur ten volle moeten kunnen worden uitgeoefend, Besluit :

Artikel 1.De uitoefening van het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal waarmee de heer Jean Missotten, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen werd belast, wordt voor de tweede maal, vanaf 1 februari 2004 en dat voor een periode van zes maanden verlengd.

Brussel, 24 mei 2004.

F. VANDENBROUCKE

^