Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2004
gepubliceerd op 10 juni 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2004022428
pub.
10/06/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004022428/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 24 januari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 april 1982, 31 januari 1990, 22 mei 1990, 14 juli 1995, 31 oktober 1996 et 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 2001 en 20 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 betreffende de identificatie van varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1995 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van artikel 9bis van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 7 januari 2003, 13 februari 2003, 14 april 2003, 30 oktober 2003 en 15 januari 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest;

Overwegende beschikking 2004/283/EG van de Commissie van 26 maart 2004 tot wijziging van beschikking 2003/526/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg;

Overwegende dat de gunstige evolutie van de toestand wat betreft de klassieke varkenspest bij everzwijnen het aanpassen van de tijdelijke bestrijdingsmaatregelen op het grondgebied noodzakelijk maakt, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, punt 10 van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen worden de woorden « het bedrijf » vervangen door de woorden « de varkenstallen ».

Art. 2.In artikel 7, paragraaf 2, punt 2 van hetzelfde besluit worden het eerste en het tweede gedachtestreepje opgeheven.

Art. 3.In artikel 7, paragraaf 2 van hetzelfde besluit, wordt een punt 3 toegevoegd luidend als volgt : « 3. In afwijking van punten 1 en 2 kunnen levende varkens gecertificeerd worden voor het handelsverkeer voor zover de status betreffende klassieke varkenspest van de regio van bestemming niet hoger is dan de status van het observatiegebied. »

Art. 4.Artikel 7, paragraaf 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 mei 2004.

R. DEMOTTE

^