Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen type wet prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004003247 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 49, 2710 11 41 en 2710 11 45 Gepubliceerd met toepassing van artikel 8, § 3, b, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de belasting van energieproducten en Op 10 juni 2004 is de maximumprijs, exclusief BTW, van ongelode benzine van de GN-code 2710 11 45 ((...) type wet prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004003250 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 49, 2710 11 41 en 2710 11 45 Gepubliceerd met toepassing van artikel 8, § 3, b, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de belasting van energieproducten en Op 10 juni 2004 is de maximumprijs, exclusief BTW, van ongelode benzine van de GN-code 2710 11 45 ((...) type wet prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004009392 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2004, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit van 16 mei 2004 is machtiging verleend aan de heer ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004009397 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 april 2004, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, is machtiging verleend aan de ***** **** ****'****, ****(...) type wet prom. 25/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, ondertekend te Wenen op 16 november 1992

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004054186 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** ****, **** **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 5 januari 1 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 oktober 2003 betreffende de planning van de kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 december 2003 betreffende het vakantiegeld voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 maart 2004 houdende bepalingen ingevolge het arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004 van het Arbitragehof waarbij sommige bepalingen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 217bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2004 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004035867 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Onderscheidingen in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : - BIESMANS Rozette Maria, directrice bij het O.C.M.W. van Mechelen ; - BRYS Ivo Albertus Maria, best(...) - DE WITTE Leander David Maria Jozef, directeur bij het O.C.M.W. van Mechelen (15/11/2001); - S(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004009414 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 2 juni 2004, is het verzoek tot associatie van de heer Lenaerts, A., notaris ter standplaats Tervuren, en van Mevr. Jadoul, A., kandidaat-notaris, om de associatie « Lenaerts & Jado Mevr. Jadoul, A., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Tervuren. Het beroep(...) type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004022428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004201747 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministeriële besluiten van 4 mei 2004 worden de heren Bruno Buttignol en Olivier Lejeune in vast verband benoemd in de graad van attaché, met ingang van 1 februari 2003. Bij ministeriële besluiten van 4 mei 2004 worden de M Bij ministerieel besluit van 4 mei 2004 wordt de heer Marc Bouhy in vast verband benoemd in de (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004201709 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 april 2004 in zake de n.v. CBC Banque tegen P.-E. Defrance en L. Corman, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof 1. « Schenden de artikelen 25, 26 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzi(...)

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2002 betreffende de leermeesters en leraars godsdienst type decreet prom. 19/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basisscholen type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201731 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten betreffende hupverlening aan gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Te begeven betrekking 1.1. Bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Ringlaan 3, 1180 Brussel, is een betrekking van wetenschappelijk personeelslid te begeven. Deze betrekking is toegankelijk v 1.2. De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen: - Belg zijn of bur(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004201708 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 1 april 2004 in zake de « Université Catholique de Louvain » tegen de Franse Gemeenschap en de Belgische Staat, waarvan de expedit 1. « Schendt artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de univer(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004201735 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 59/1 van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definitief bepaald met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op het grondgebied v Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 januari 2004 wordt hierna(...)

document

type document prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0030 : Worldcom Development S.A./Blomhof S.A. Worldcom S.A. Op 26 mei 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding v Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de levering van telecommuni(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004009413 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot Mevr. de Ministe Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...)

document

type document prom. -- pub. 10/06/2004 numac 2004201745 bron ministerie van het waalse gewest Waals Exportagentschap. - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 1 oktober 1999 wordt Mevr. Caroline Mores in vast verband benoemd tot attaché met ingang van 1 april 1998. Bij besluit van de raad van bestuur van 21 juni 2000 Bij besluit van de raad van bestuur van 21 juni 2000 wordt Mevr. Fabienne Plets in vast verband(...)
^