Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2004
gepubliceerd op 09 juni 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011249
pub.
09/06/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004011249/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmede geladen tuigen, inzonderheid op artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 februari 2000 en 14 mei 2000, inzonderheid op de artikelen 2 tot en met 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 juli 2001 en 13 november 2002, inzonderheid op de artikelen 6 tot en met 9, 11 en 12;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de termijnen voorzien in de bovenvermelde artikelen 11 en 12 onvoldoende zijn om de indeling en de etikettering van al het feestvuurwerk bestemd voor de Belgische markt mogelijk te maken;

Overwegende dat de termijn nodig voor het afleveren van certificaten van indeling in groep b, feestvuurwerk, aanzienlijk korter zou zijn indien de bij de aanvraag toe te voegen technische fiche vollediger zou zijn, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, eerste lid, van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren, worden de woorden « ter aanvulling van die voorzien in artikel 7. » ingevoegd na de woorden « laat hij deze uitvoeren, ».

Art. 2.Artikel 7, enig lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 4° het resultaat van de volgende onderzoeken en proeven, uitgevoerd op representatieve stalen, in een lidstaat van de Europese Economische Gemeenschap door organismen of laboratoria die de nodige technische, professionele en onafhankelijkheidsgaranties bieden : - totale massa actieve stof van 3 stalen; - vertraging van de afvuuruitrusting; - werkingstest van het vuurwerk van de klassen C-18 en C-19 (eventuele gloeiende neerslag en stabiliteit van de lanceerbuizen en batterijen van lanceerbuizen); - geluidsmeting van vuurwerk van klasse C-20. »

Art. 3.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 november 2002, worden de woorden « voor een periode van vier jaar » vervangen door de woorden « voor een periode van vijf jaar ».

Art. 4.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 november 2002, worden de woorden « achtenveertigste maand » vervangen door de woorden « zestigste maand ».

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2004.

Brussel, 24 mei 2004.Mevr.

F. MOERMAN

^