Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 maart 2006
gepubliceerd op 05 mei 2006

Ministerieel besluit tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L.

bron
vlaamse overheid
numac
2006035658
pub.
05/05/2006
prom.
24/03/2006
ELI
eli/besluit/2006/03/24/2006035658/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L.


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1674/72 van de Raad van 2 augustus 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning en de financiering van de steun in de sector zaaizaad, het laatst gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1659/1981 van de Raad van 19 mei 1981;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2514/78 van de Commissie van 26 oktober 1978 inzake de registratie in de Lidstaten van de contracten voor de vermeerdering van zaaizaad in derde landen, het laatst gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 119/89 van de Commissie van 19 januari 1989;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2183/2005 van de Commissie van 22 december 2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 239/2005, (EG) nr. 436/2005, (EG) nr. 1754/2005, (EG) nr. 1954/2005 en (EG) 2184/2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 681/2005, (EG) nr. 794/2005, (EG) nr. 1044/2005, (EG) nr. 2182/2005 en (EG) 2184/2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2081/2004 van de Commissie van 6 december 2004 betreffende het verstrekken van de nodige gegevens voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaden;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1920/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot instelling van de steunregeling in de sector zaaizaden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State met nummer 39.925/3, gegeven op 7 maart 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Het verkoopseizoen voor zaaizaad van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. begint elk jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De oogst wordt verricht tijdens het eerste van beide jaren.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de bevoegde dienst : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;2° de landbouwer-vermeerderaar : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zaaizaad vermeerdert, die voor de productie en de tijdelijke bewaring van het bruto zaaizaad de verantwoordelijkheid draagt en die de verzamelaanvraag in het kader van Verordening (EG) nr.1782/2003 indient; 3° de handelaar-bereider : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zaaizaden opslaat, reinigt, droogt, bewerkt, bereidt, ontsmet en verpakt;4° de kweker : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ras kweekt dat beantwoordt aan een van de volgende voorwaarden : a) het ras is ingeschreven in de nationale catalogus van rassen van landbouwsoorten of op de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen;b) het ras is voorwerp van de nodige proeven en zal binnenkort in de nationale catalogus van rassen van landbouwsoorten of op de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen worden opgenomen;c) het ras is opgenomen op de OESO-lijst van de voor certificering toegelaten rassen;5° de verzamelaanvraag : aanvraag tot rechtstreekse betalingen op grond van de bedrijfstoeslagregeling en de andere oppervlaktegebonden steunregelingen zoals vastgesteld in titel III en IV van Verordening (EG) nr.1782/2003.

Art. 3.De steun wordt alleen toegekend voor de productie van zaaizaad van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. dat aan de volgende voorwaarden voldoet : 1° het is geoogst in overeenstemming met artikel 48, eerste lid, van Verordening (EG) nr.1973/2004 tijdens het kalenderjaar waarin het verkoopseizoen begint waarvoor de steun is vastgesteld; 2° het gaat om basiszaad of gecertificeerd zaad, zoals gedefinieerd in de volgende besluiten, dat voldoet aan de in die besluiten gestelde normen en voorwaarden en dat door de bevoegde dienst officieel goedgekeurd is : a) het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen;b) het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen;3° het is geproduceerd overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EG) nr.1973/2004.

Art. 4.De handelaars-bereiders en kwekers, vermeld in artikel 3, 3°, die op het Vlaamse grondgebied zijn gevestigd, moeten door de bevoegde dienst erkend of geregistreerd zijn overeenkomstig : 1° het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen;2° het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.

Art. 5.De aanvraag tot steun voor het oogstjaar in kwestie wordt ingediend door middel van de verzamelaanvraag, overeenkomstig artikel 13, 8, van Verordening (EG) nr. 796/2004.

Art. 6.De steun wordt aan de vermeerderaar toegekend als bij de bevoegde dienst de volgende documenten worden ingediend : 1° uiterlijk op 30 juni van het oogstjaar : een kopie van de vermeerderingscontracten en -aangiftes;2° na de oogst en voor 31 mei van het jaar dat volgt op het oogstjaar : een aanvullend steunaanvraagformulier;3° na de oogst en voor 31 mei van het jaar dat volgt op het oogstjaar : een kopie van het attest waaruit blijkt dat de hoeveelheden waarvoor steun wordt aangevraagd officieel goedgekeurd zijn;4° het bewijs van eerste commercialisatie voor zaaidoeleinden, vermeld in artikel 49 van Verordening (EG) nr.1973/2004, aan de hand van een factuur waarbij de gegevens van de partij(en) individueel opgegeven worden en waaruit blijkt dat het zaaizaad, waarvoor het aanvullend steunaanvraagformulier wordt ingediend, werkelijk voor de inzaai aan een handelaar-bereider of kweker is verkocht. De factuur bevat het registratienummer van de vermeerderingspercelen en het bruto geleverde gewicht. De factuur kan eventueel aangevuld worden met het netto gecertificeerde gewicht, in geval van een samengestelde partij met het totale aantal betrokken partijen en het volgnummer van de partij in de reeks. De handelaar-bereider of kweker die zelf vermeerdert moet het bovenvermelde bewijs leveren aan de hand van een afschrift van zijn zaaizaad-voorraadboekhouding.

Art. 7.Voor de berekening van het steunbedrag wordt eventueel het steunbedrag per landbouwer verminderd overeenkomstig artikel 99 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en artikel 52 en 54 van Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie.

Art. 8.De bevoegde dienst wordt belast met de registratie van de vermeerderingscontracten en -aangiftes, vermeld in artikel 3, 3°, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1674/72.

De bevoegde dienst registreert een vermeerderingscontract of -aangifte onder het registratienummer dat aan het vermeerderingsperceel werd toegekend bij de inschrijving.

De bevoegde dienst wordt eveneens belast met de registratie van de vermeerderingscontracten van zaaizaad in derde landen overeenkomstig artikel 3bis, eerste lid, van Verordening (EEG) nr. 2358/71 en artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2514/78.

Art. 9.De bevoegde dienst is belast met de betaling van de steun voor de productie van zaaizaad.

Overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 wordt het steunbedrag voor 30 juni van het jaar dat volgt op het oogstjaar uitsluitend toegekend aan de indiener van de verzamelaanvraag, vermeld in artikel 2, vijfde lid.

Art. 10.De bevoegde dienst wordt belast met de uitvoering van de administratieve controles en de controles ter plaatse, zoals bepaald in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 796/2004.

Art. 11.De in het Vlaamse Gewest erkende of geregistreerde handelaar-bereider of kweker moet op verzoek van de bevoegde dienst alle nuttige gegevens verstrekken voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2081/2004.

Art. 12.De handelaar-bereider of kweker die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest zaaizaden vermeerdert of laat vermeerderen maar buiten het grondgebied van het Vlaamse Gewest of in een andere lidstaat van de Europese Unie erkend of geregistreerd is, moet op verzoek van de bevoegde dienst alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor de controle van het recht op steun.

Art. 13.Voor de uitvoering van artikel 4, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 2358/71 reikt de bevoegde dienst een invoercertificaat uit aan de belanghebbenden die daarom verzoeken, overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 september 1993 tot regeling van de invoer en het binnenbrengen van zaaizaden en pootgoed van sommige plantensoorten en van teeltmateriaal van bosbouwsoorten.

Art. 14.Als een van de uiterste indieningsdata, vermeld in dit besluit, op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt die verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Art. 15.Overtredingen van dit besluit, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 796/2004 en 1973/2004 van de Commissie worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Art. 16.Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot instelling van de steunregeling in de sector zaaizaden wordt opgeheven.

Art. 17.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005.

Brussel, 24 maart 2006.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME

^