Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juni 2005
gepubliceerd op 05 juli 2005

Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die benzathinebenzylpenicilline bevatten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022532
pub.
05/07/2005
prom.
24/06/2005
ELI
eli/besluit/2005/06/24/2005022532/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2005. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die benzathinebenzylpenicilline bevatten


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op de beschikking van de Europese Commissie van 22 april 2003 tot schorsing van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die de volgende stof bevatten : "Benzathinebenzylpenicilline" bestemd voor intramusculaire en/of subcutane toediening aan voor de productie van levensmiddelen bestemde soorten;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 mei 2003 houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die benzathinebenzylpenicilline bevatten, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat : - Er redenen zijn om aan te nemen dat de werking van benzathinebenzylpenicilline schadelijk kan zijn, aangezien de thans toegelaten wachttijden onvoldoende zijn om te garanderen dat voedingsmiddelen afkomstig van behandelde dieren geen residuen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de consument; - De Europese Commissie in haar beschikking van 22 april 2003 geoordeeld heeft dat de vergunningen voor het in de handel brengen van alle injecteerbare geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op basis van benzathinebenzylpenicilline bestemd voor toediening aan voor voedselproductie bestemde diersoorten dienden te worden geschorst; - De lid-Staten moesten voldoen aan voornoemde beschikking, binnen dertig dagen na kennisgeving ervan; - De Belgische Staat een ministerieel besluit heeft uitgevaardigd op 22 mei 2003 dat de aflevering van geneesmiddelen die benzathinebenzylpenicilline bevatten schorst voor een periode van twee jaar, namelijk tot en met 21 mei 2005 inbegrepen; - De bovenvermelde beschikking van de Europese Commissie van 22 april 2003 nog altijd van kracht is en de lid-Staten bijgevolg moeten doorgaan eraan te voldoen;

Overwegende dat het noodzakelijk is om zonder uitstel de nodige reglementaire maatregelen te nemen om de schorsing van de aflevering van injecteerbare geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op basis van benzathinebenzylpenicilline voor toediening aan voor voedselproductie bestemde diersoorten, te verlengen, Besluit :

Artikel 1.De schorsing van de aflevering van injecteerbare geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op basis van benzathinebenzylpenicilline voor toediening aan voor voedselproductie bestemde diersoorten wordt verlengd voor een periode van twee jaar.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 mei 2005.

Brussel, 24 juni 2005.

R. DEMOTTE

^