Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juni 1996
gepubliceerd op 24 maart 1998

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1998027165
pub.
24/03/1998
prom.
24/06/1996
ELI
eli/besluit/1996/06/24/1998027165/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JUNI 1996. Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989 en 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis;

Gelet op de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, met inbegrip van de bijlage waarin wordt bepaald dat sommige wegen of stukken weg bij de R.G.G. zijn ingedeeld;

Overwegende dat bij de indeling in de aldus vastgestelde categorieën en subcategorieën rekening moet worden gehouden met de urbanistische realiteit en met de verplichtingen die opgelegd worden voor meer verkeersveiligheid, Besluit :

Artikel 1.Het stuk weg tussen km 15.400 en km 17.900 van de N69 wordt bij het interstedelijke net ingedeeld.

Art. 2.De bijlage bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Namen, 24 juni 1996.

M. LEBRUN

^