Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 maart 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998009186 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 februari 1998 is machtiging verleend aan de heer ****, ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1997053611 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** ****, **** **** ****. **** **** **** **** , geboren te ****(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, om na(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 24/03/1998 numac 1997012649 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 24/03/1998 numac 1997012827 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1997012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende oprichting van een beperkt comité bevoegd voor de ondernemingen van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1997012864 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de kader-collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het brugpensioen op 57 jaar in de ondernemingen van goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en in de ondernemingen van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 02/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998000094 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 02/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998000181 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1983 betreffende de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de rijkswacht en van andere bezoldigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 12/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998003074 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de opheffing van koninklijke en ministeriële besluiten betreffende de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 13/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998003088 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto 7, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993, houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 06/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998007063 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Burgerlijk Algemeen Bestuur, met inbegrip van zijn buitendiensten, van het Ministerie van Landsverdediging. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998009232 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 maart 1998 : - is de heer Rubens, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot advocaat-generaal bij dit hof; - is de heer Vanreusel, D., eerste subst - is Mevr. Lepoivre, N., rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel, benoemd tot voorzitter van de ar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998009231 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 1 maart 1998, wordt het koninklijk besluit van 9 december 1997, waarbij Mevr. Mattheeuws, D., met ingang van 1 januari 1998 benoemd wordt voor een mandaat van tw (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998009233 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 maart 1998 : - is aan de heer Behaegel, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Gillis. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; type koninklijk besluit prom. 09/02/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998012197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 maart 1998 is aan de heer Dubois, Jean, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, van het Franse taalstelsel, b (...) type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998012857 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de oprichting van een beperkt comité bevoegd voor de ondernemingen van goederenvervoer over de weg voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998012860 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de omschrijving van de risicogroepen in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998012862 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het kuipers- en schoorderswerk aan boord van zeeschepen in het Antwerpse havengebied type koninklijk besluit prom. 12/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998022198 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van vol menselijk bloed en sommige labiele bloedproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998012185 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 16/03/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998012186 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/06/1996 pub. 24/03/1998 numac 1998027165 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 26/08/1996 pub. 24/03/1998 numac 1998027166 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 22/12/1993 pub. 24/03/1998 numac 1998027167 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998027175 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 februari 1998 wordt de "scrl Poly'Art" met ingang van 17 februari 1998 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende ca - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -in(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998009235 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 12 maart 1998 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen is aan de heer Lete, J.-P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, opdracht gegeven om (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998027176 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 5 februari 1998 wordt de heer Georges Bristot met ingang van 5 september 1997 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van het beheerscomité van de "FOREm", waar hij de representat Bij besluit van de Waalse Regering van 5 februari 1998 wordt de heer Pino Carlino met ingang va(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998000140 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 1/98. - Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van het nieuwe model, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type bericht prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998003097 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen I. Bericht aan de werkg II. Bericht aan de schuldenaars van sommige lijfrenten of tijdelijke renten Deze berichten versc(...) type bericht prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998021121 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Coolens, Marc, wonende te 3000 Leuven, Naamsevest 130 en Raeymaekers, Bart, wonende te 1° 30 september 1997 van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening h(...)

erratum

type erratum prom. 23/01/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998016080 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998003174 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 1998 wordt de heer Vermoesen, W.P.O., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het registratiekantoo (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998012199 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 1998 is de heer Decubber, Jean-Michel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Tournai, ter vervanging van Mevr. Foucart, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998009234 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Gent : 1; - Bergen : 1. De kandidaturen Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht; - toegevoegd rechter (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998009238 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Openstaande plaats. - Bekendmaking van een openstaande plaats van vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten. - Verlenging van de termijn om een kandidatuur in te dienen De vastgestelde termijn om een kandidatuur voor deze betrekking in te dienen, wordt verlengd tot de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/1998 numac 1998012161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Dubois, Jean De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^