Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juli 2001
gepubliceerd op 20 september 2001

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot wijziging van het reglement van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij het reglement van 17 december 1998 en 15 februari 2001

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014158
pub.
20/09/2001
prom.
24/07/2001
ELI
eli/besluit/2001/07/24/2001014158/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


24 JULI 2001. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot wijziging van het reglement van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij het reglement van 17 december 1998 en 15 februari 2001


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 194 en 195;

Gelet op het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Belgische Staat en B.I.A.C., goedgekeurd door het koninklijk besluit van 25 augustus 1998, zoals gewijzigd door de avenant afgesloten op 15 februari 2001 tussen dezelfde partijen, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 4 maart 2001;

Besluit : Enig artikel. Het reglement van de Raad van Bestuur van B.I.A.C., opgenomen in bijlage bij dit besluit, van 6 juli 2001 tot wijziging van het reglement van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij het reglement van 17 december 1998 en 15 februari 2001 wordt goedgekeurd.

Brussel, 24 juli 2001.

Mevr. I. DURANT

B.I.A.C., N.V. van publiek recht Reglement van de Raad van Bestuur tot wijziging van het reglement van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij het reglement van 17 december 1998 en 15 februari 2001 De raad van bestuur Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 181, 194, 195 en 196;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 1998 tot goedkeuring van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en de naamloze vennootschap "Brussels Airport Terminal Company" en op het koninklijk besluit van 4 maart 2001 tot goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company;

Gelet op het reglement van de Raad van Bestuur van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij het reglement van 17 december 1998 en van 15 februari 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Raad van Bestuur van heden, Besluit : Enig artikel. Het laatste lid van artikel 4 § 1 van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 oktober 1998 tot vaststelling van het reglement tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wordt § 3 en wordt aangevuld als volgt : « De tussenpersoon is ertoe gehouden, op de eerste vraag van BIAC, de vergoeding verschuldigd door de passagier te storten, binnen de door BIAC vastgestelde termijn krachtens het reglement van de Raad van 22 juni 2001 tot vaststelling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de modaliteiten tot betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de invoering van een verkeersformulier, op een bankrekening die hij, als mandataris handelend in naam en voor rekening van BIAC, voordien zal geopend hebben bij een bankinstelling die door BIAC werd aanvaard en waarop BIAC een gezamenlijke handtekeningsbevoegdheid heeft en een exclusieve bevoegdheid in geval van vertraging van betaling, stopzetting van betaling, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, faillissement en in ieder ander geval dat een einde stelt aan het mandaat.

De activa die op deze rekening voorkomen en, in het algemeen, iedere vergoeding die door de exploitant van het luchtvaartuig voor rekening van BIAC wordt geheven, zijn het exclusieve eigendom van BIAC en moeten haar overgedragen worden binnen de termijnen die door BIAC met iedere exploitant werden bepaald. » Zaventem, 6 juli 2001.

Namens de Raad van bestuur, De Voorzitter, J. HAEK Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 24 juli 2001.

De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

^