Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juli 2001
gepubliceerd op 20 september 2001

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot vaststelling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de modaliteiten tot betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de invoering van een verkeersformulier

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014157
pub.
20/09/2001
prom.
24/07/2001
ELI
eli/besluit/2001/07/24/2001014157/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JULI 2001. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot vaststelling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de modaliteiten tot betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de invoering van een verkeersformulier


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 194 en 195;

Gelet op het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Belgische Staat en B.I.A.C., goedgekeurd door het koninklijk besluit van 25 augustus 1998, zoals gewijzigd door de avenant afgesloten op 15 februari 2001 tussen dezelfde partijen, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 4 maart 2001, Besluit : Enig artikel. Het reglement van de Raad van Bestuur van B.I.A.C., opgenomen in bijlage bij dit besluit, van 22 juni 2001 tot vaststelling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de modaliteiten tot betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de invoering van een verkeersformulier wordt goedgekeurd.

Brussel, 24 juli 2001.

Mevr. I. DURANT

B.I.A.C., N.V. van publiek recht Reglement van de Raad van Bestuur tot vaststelling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de modaliteiten tot betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de invoering van een verkeersformulier De raad van bestuur Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 181, 194, 195 en 196;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 1998 tot goedkeuring van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en de naamloze vennootschap "Brussels Airport Terminal Company'' en op het koninklijk besluit van 4 maart 2001 tot goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company;

Gelet op het reglement van de Raad van Bestuur van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart l991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij het reglement van 17 december 1998 en van 15 februari 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Raad van Bestuur van heden,Besluit :

Artikel 1.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van de hiernavolgende bepalingen, moeten de vergoedingen bedoeld in de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van beslissing van de Raad van Bestuur van 5 oktober 1998 tot vaststelling van het reglement tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, betaald worden bij vertrek en/of aankomst aan de Treasurer van BIAC of zijn gemachtigde, in euro of in Belgische franken, met een cheque of met eender welk elektronisch betaalmiddel. § 2. De Treasurer van BIAC kan aanvaarden dat de in § 1 bedoelde vergoedingen op aanvraag van de gebruiker betaald worden na ontvangst van de factuur en volgens de voorwaarden ervan.

In dit geval kan het neerleggen van een waarborg geëist worden.

De gevallen waarin het neerleggen van een waarborg vereist is, alsook de bedragen van de eventuele waarborgen, worden vastgesteld door de Treasurer van BIAC of door zijn gemachtigde.

Art. 2.§ 1. Voor de inning van de in artikel 1 bedoelde vergoedingen, moet elke exploitant van luchtvaartuigen of zijn vertegenwoordiger aan de Treasurer van BIAC of zijn gemachtigde het verkeersformulier overhandigen, hem ter beschikking gesteld door de Treasurer van BIAC of zijn gemachtigde. § 2. De overhandiging van dit verkeersformulier moet ten laatste geschieden de dag na de beweging van het vliegtuig, voor tien uur (lokale tijd).

Indien het verkeersformulier niet binnen de voorgeschreven termijn is overhandigd, onjuist of onvolledig is, zullen de in artikel 1 bedoelde vergoedingen berekend worden op basis van het maximum gewicht en capaciteit van het type van luchtvaartuig, volgens de documenten in het bezit van BIAC. De op het verkeersformulier vermelde inlichtingen verbinden de exploitant en BIAC behoudt zich het recht voor ze te verifiëren. § 3. De in de §§ 1 en 2 bedoelde overhandiging kan zowel onder een elektronische vorm als manueel gebeuren. § 4. BIAC heeft het recht de op het verkeersformulier vermelde inlichtingen mee te delen aan Belgocontrol met het oog op de inning van de vergoedingen bedoeld in artikel 172 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en om gevolg te geven aan de bepalingen van artikel 8, § 2, van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en de naamloze vennootschap "Brussels Airport Terminal Company".

Zaventem, 6 juli 2001.

Namens de Raad van Bestuur De Voorzitter, J. HAEK Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 24 juli 2001.

De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

^