Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 september 2008
gepubliceerd op 17 oktober 2008

Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011434
pub.
17/10/2008
prom.
23/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/23/2008011434/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms


De Minister voor Ondernemen, Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, artikel 8, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1995, 5 september 2002, 4 augustus 2004 en 19 september 2005, en artikel 17;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 21 maart 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 2 september 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 juni 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om te voorzien in een vergoeding van de reiskosten van de leden van de lokale marktplatforms, die niet voor de Staat werken; dat men redelijk niet kan verwachten dat deze personen aanwezig zouden zijn op een vergadering, indien deze verplaatsingskosten teweeg brengt, die helemaal niet vergoed worden; dat het daarom noodzakelijk is om vooraf in een vergoeding te voorzien, Besluit :

Artikel 1.Aan de leden en deskundigen van de lokale marktplatforms die geen deel uitmaken van het overheidspersoneel worden de reiskosten terugbetaald die zij werkelijk hebben gedragen. De terugbetaling van de reiskosten gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

De voornoemde personen hebben de toelating om hun eigen voertuig te gebruiken om zich naar de plaats te begeven waar de vergadering wordt gehouden. Zij worden gelijkgesteld met ambtenaren van niveau A indien zij voor deze verplaatsingen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2008.

Brussel, 23 september 2008.

V. VAN QUICKENBORNE

^