Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit type wet prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008009856 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 september 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 25 september 2008 aan de heer **** ****, geboren te **** (****(...) type wet prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008022567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten, van 17 april 2008, en in uitvoering van artikel 2 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008024419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor h Dit ontwerp van federaal plan voor sectorale integratie werd uitgewerkt in overeenstemming met acti(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 wordt de heer Alexander Van Steenberghe, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de KULeuven, tijdens het acad type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008009833 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de samenstelling en werking van de overlegstructuren inzake de harmonisering van de uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten toevertrouwd aan het directoraat-generaal Justitiehuizen van de FOD Justitie type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008009834 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 98/1 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en 120, eerste lid, van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008009854 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse Eredienst Oprichting van een plaats van eerste predikant bij de evangelische protestantse parochie te 2610 Wilrijk en van plaatsen van predikant bij de evangel Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 worden een plaats van eerste predikant bij de evangeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008009875 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2008 : - is aan Mevr. Castermans, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit heeft uit - is aan Mevr. Dechèvre, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008012860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008012859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008012866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008012874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008012875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van de aanvullende werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" tot financiering van het pensioenfonds - tweede pijler type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008012881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de betaling van carenzdagen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008012914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008012938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende flexibele uren type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008013006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008013040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007 betreffende de eindejaarspremie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008013148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008012994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, aanvulling van de artikelen 13 en 13bis en invoeging van een artikel 13ter type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008013039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 06/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008013187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 06/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008013186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 27 op de spoorlijn 118, sectie Bergen-La Louvière, te Havré machtigt type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nrs. 70 en 72 op de spoorlijn 48, sectie Sourbrodt- Kalterherberg, baanvak Sourbrodt-Raeren, te Elsenborn machtigt type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 16, op de spoorlijn 60 Jette-Dendermonde, te Asse machtigt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008018276 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de Commissie van Advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008022570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 05/09/2008, werd de erkenning van de BVBA Vandelanotte Milieu-Advies als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging ingetrokken. Bij ministerieel besluit van 02/09/2008, werd de ond De erkenning draagt het nummer AGR109. type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2008 houdende aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs

arrest

type arrest prom. 14/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Viceminister-President tot verlenging van de erkenning van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt type arrest prom. 09/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Viceminister-President tot erkenning van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203720 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 september 2008 in zake de nv « JEFREMA » tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is inge(...) 1. « Schendt artikel 127bis van de Programmawet van 30 december 1988, zoals ingevoegd bij de wet v(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008031517 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/808 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/256 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 april 2008 betreffende de tweede fase van de maatregelen die in het in 2000 gesloten akkoord met de social-profit sector vastgelegd werden voor verenigingen die met de Franse Gemeenschapscommissie een bijzondere overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale samenhang gesloten hebben - goedkeuring van de criteria voor de verdeling en verantwoording van de subsidies en vereffening type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008031527 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1107 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008036142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de selectie en rangschikking van nieuwbouwprojecten in onderwijs volgens de passiefhuisstandaard type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008203625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008203651 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Nassogne

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008036189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008203656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering aangaande diversiteitsprojecten in de lerarenopleidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008203682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Centrale électrique de Péronnes", te Binche

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203694 bron waalse overheidsdienst Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van de benaming "Saucisson d'Ardenne"als beschermde geografische aanduiding Overeenkomstig Verordening nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de besche(...) Overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2003 houdende (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203724 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundigen (niveau B) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (AFG08031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203729 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige audiologen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG08869) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203727 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectbeheerders/ secretarissen (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (ANG08070) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die t(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203730 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociale inspecteurs (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG08872) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008009879 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs - Nederlandstalige leden aangeduid in de hoedanigheid van magistraat in de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. Vaste leden : Kathleen Des Eric Van den Eeden. Plaatsvervangers : Franky De keyzer; Jean-Luc Cottyn.

erratum

type erratum prom. 08/05/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2005 tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betreffende elektriciteit, warmte en aardgas. - Errata

document

type document prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-08/0027 : Febelco CVBA/Mauroy Ets SA Op 10 oktober 2008 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmel Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de groothandel in farmaceutische producte(...)

erratum

type erratum prom. 19/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008024430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 11/08/2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming Etn. Fr. Colruyt NV gelegen, Edingsesteenweg 196, te 1500 Halle geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De reg Bij beslissing van 14/08/2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming Da(...) type registratie prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 01/08/2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Autotransport Urlus SA » gelegen te chemin Brimboriau 9, te 7822 Ath Bij de beslissing van 04/08/2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « AUTO.COM SPR(...)

document

type document prom. 17/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende hertoewijzing van een mandaat van de representatieve werknemersorganisaties in de beheerraad van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) (ANB08001) Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van de aanstell(...) type document prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008203726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) (ANB08002) Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van de aanstell(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008009876 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton : Hoei : 1, vanaf 1 januari 2009; Moeskroen-Komen-Warneton : 1 , vanaf 1 februari 2009; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het k(...) - adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : 1. De kandidaturen voor(...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/2008 numac 2008022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De gezinsorganisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 95, § 2, van het konin(...)
^