Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2001
gepubliceerd op 29 november 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
ministerie van financien
numac
2001003548
pub.
29/11/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/23/2001003548/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad van 6 maart 2001 tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 337/2000;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2199/2001 van de Commissie van 12 november houdende de vierde wijziging van de Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 337/2000;

Gelet op de resolutie 1333 (2000) genomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 augustus en 9 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Mededelingen AFG/163, SC/7206 van 9 november 2001 van het Comité van de Veiligheidsraad, opgericht door resolutie 1267 (1999), een aanvullende lijst van de geviseerde entiteiten en/of personen door de maatregelen genomen bij koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, bekendmaakt;

Overwegende dat het aangewezen is deze maatregelen onmiddellijk te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake, Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door resolutie 1267 (1999), zoals ze vastgesteld werd door het door dezelfde resolutie opgerichte Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de bij dit besluit gevoegde lijst aangevuld.

Art. 2.De artikelen 1bis en 1ter, luidend als volgt, worden tussen de artikelen 1 en 2 van het ministeriële besluit van 15 juni 2000 ingevoegd : « Artikel 1bis : § 1. Om aan de informatieverplichting van artikel 3 van de hiervoor genoemde Verordening (EG) nr. 467/2110 van de Raad van 6 maart 2001 te beantwoorden, dient zonder verwijl alle informatie ambtshalve aan de bevoegde autoriteit meegedeeld te worden. § 2. Onder informatie, dient men te verstaan : 1° deze die voortvloeit uit de toepassing van de beperkende maatregelen tegen de personen en organisaties beoogd door de resoluties ter zake, en die in bijlage van dit besluit zijn opgenomen;2° elke aanwijzing van het gebrek aan de behoefte van dergelijke maatregelen. § 3. Onder bevoegde autoriteit dient men te verstaan, door delegatie van de Minister van Financiën, het Ministerie van Financiën, de Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (Fax : 02-233 75 18; e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

Artikel 1ter : Wat de zoals in bijlage I van dit besluit omgeschreven fondsen en financiële middelen betreft die geen voorwerp uitmaken van een inschrijving op een rekening, dienen de betrokken natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organisaties, hen de in artikel 1 van het hoger vermelde koninklijke besluit van 17 februari 2000 beperkende maatregelen toe te passen en de dienaagaande informatie aan de bevoegde autoriteit, bepaald en overeenkomstig artikel 1bis, over te maken. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 november 2001.

Brussel, 23 november 2001.

D. REYNDERS

Bijlage Mededeling AFG/163, SC/7206 van 9 november 2001 bekendmakend een aanvullende lijst van geviseerde personen en/of entiteiten van het Comité van de Raad op Afghanistan Entiteiten (46) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 november 2001.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^