Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 maart 2017
gepubliceerd op 30 maart 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017011440
pub.
30/03/2017
prom.
23/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie


De Minister belast met Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 november 2015 en van 3 augustus 2016, de artikelen 25, 26 en 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016003470 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 24 juni 2011 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 322, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016206428 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016036661 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie;

Gelet op de aanwijzingen voorgesteld door de Overheid en het ACV, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "de heer Patrick Neerinckx" vervangen door de woorden "Mevr.Isabelle Bury; 2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "Mevr.Isabelle Bury" vervangen door de woorden "Mevr. Gwenaël Rossi".

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de heer Walter Gillis, adviseur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen" vervangen door de woorden "Stefan Theuwis, adviseur bij het FAVV".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2017.

De Minister belast met Ambtenarenzaken, Steven VANDEPUT

^