Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2000
gepubliceerd op 08 augustus 2000

Ministerieel besluit tot uitbreiding van het domaniale natuurreservaat "Vallée de la Warche", "Abbé Charles Dubois" genaamd

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027338
pub.
08/08/2000
prom.
23/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot uitbreiding van het domaniale natuurreservaat "Vallée de la Warche", "Abbé Charles Dubois" genaamd


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 9, 11, 33 en 52;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1985 tot oprichting van het staatsnatuurreservaat "Vallée de la Warche", "Abbé Charles Dubois" genaamd;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 28 september 1999;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik, gegeven op 14 januari 2000, Besluit :

Artikel 1.Het domaniale natuurreservaat "Vallée de la Warche", "Abbé Charles Dubois" genaamd, met een oppervlakte van 12 ha 4 a 76 ca en opgericht bij ministerieel besluit van 26 november 1985, is het voorwerp van een uitbreiding van aan het Waalse Gewest toebehorende 2 ha 99 a 61 ca grond, in het donkergrijs voorgesteld op het bijgaande plan en gekadastreerd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De uit bovenvermelde uitbreiding voortkomende 15 ha 4 a 37 ca worden in het grijs voorgesteld op het bijgaande plan.

Namen, 23 juni 2000.

J. HAPPART Het plan ligt ter inzage bij de buitendiensten van de "Division de la Nature et des Forêts" of bij de "Direction de la Nature", avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.

^