Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 1999
gepubliceerd op 30 juni 1999

Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

bron
ministerie van justitie
numac
1999009750
pub.
30/06/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/23/1999009750/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 1999. - Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector III - Justitie, gegeven op 11 juni 1999;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 april 1998 en 6 juli 1998;

Gelet op het gemeenschappelijk akkoord van de Ministers van Ambtenarenzaken en van Begroting, gegeven op 2 juni 1999;

Gelet op het akkoord van de Ministerraad, gegeven op 2 juni 1999, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie worden onderverdeeld als volgt : ADMINISTRATIEF PERSONEEL - de betrekking van vertaler-revisor-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 B; - 10 van de 41 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 13 B; - de betrekking van industrieel ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 B; - de betrekking van geneesheer kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10 E of 10 F; - de betrekking van ingenieur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10 E of 10 F; - 4 van de 12 betrekkingen van vertaler-revisor worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C; - 70 van de 201 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C; - 1 van de 2 betrekkingen van architect wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 C; - 4 van de 12 betrekkingen van industrieel ingenieur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C; - 4 van de 18 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddeschaal 28 L; - de betrekking van eerstaanwezend maatschappelijk assistent kan bezoldigd worden in de weddeschaal 28 F; - 1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris wordt bezoldigd in de weddeschaal 28 B; - 4 van de 15 betrekkingen van eerstaanwezend bibliothecaris worden bezoldigd in de weddeschaal 28 D; - 2 van de 9 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder worden bezoldigd in de weddeschaal 28 D; - 2 van de 6 betrekkingen van eerstaanwezend communicatieassistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28 D; - 20 van de 77 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22 B; - 11 van de 105 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 I; - 29 van de 105 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 H; - 23 van de 105 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 F; - 5 van de 15 betrekkingen van veiligheidsbeambte worden bezoldigd in de volgende weddeschaal : 565.790 - 770.733 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (Kl. 18 j. - N.3 - G.A) - 2 van de 32 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E; - 7 van de 32 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 D; - 10 van de 32 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 C. TECHNISCH PERSONEEL - 2 van de 6 betrekkingen van eerstaanwezend technisch assistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28 D; - de betrekking van hoofdtechnicus kan bezoldigd worden in de weddeschaal 22 B; - 3 van de 10 betrekkingen van technicus in de grafische kunsten worden bezoldigd in de volgende weddeschaal : 753.601 - 1.120.089 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Kl. 20 j. - N.2 - G.A) MEESTERS-, VAK- EN DIENSTPERSONEEL - 2 van de 7 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddeschaal 30 J; - 1 van de 7 betrekkingen van vakman wordt bezoldigd in de weddeschaal 30 G; - 76 van de 163 betrekkingen van specialist in de grafische kunsten worden bezoldigd in de volgende weddeschaal : 631.976 - 836.919 311 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (Kl. 18 j - N.3 - G.A) - 59 van de 163 betrekkingen van specialist in de grafische kunsten worden bezoldigd in de volgende weddeschaal : 586.987 - 764.048 311 x 8.733 52 x 10.655 72 x 13.941 (Kl 18 j - N.3 - G.A) - 17 van de 36 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E; - 2 van de 5 betrekkingen van geschoold drukkerijbeambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E.

Art. 2.In 6 betrekkingen van adjunct-adviseur bezoldigd in de weddeschaal 10 C, opgericht ter vervanging van arbeidsposten van contractuelen en opgenomen in artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractuelen.

Art. 3.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddeschaal, elke bevordering door verhoging in weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 9 december 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999.

Brussel, 23 juni 1999.

T. VAN PARYS

^