Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juli 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 1 september 2003 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2007011397
pub.
07/08/2007
prom.
23/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/23/2007011397/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JULI 2007. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 1 september 2003 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt


De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, De Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van de bijlage I van de Verordening (EEG) nr. 2658/1987 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1819/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 234/2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2003 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 29 januari 2007;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 4 april 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de verplichting om vanaf 19 september 2006 de invoer van alle rond hout en houtproducten van oorsprong of van herkomst uit Liberia, niet meer onder vergunning te plaatsen, Besluiten :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 1 september 2003 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 september 2006.

Brussel, 23 juli 2007.

De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT

^