Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 februari 1998
gepubliceerd op 26 februari 1998

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,50 % - 28 maart 2028 »

bron
ministerie van financien
numac
1998003098
pub.
26/02/1998
prom.
23/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/23/1998003098/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 1998. Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,50 % - 28 maart 2028 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 266;

Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991 en 10 februari 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 januari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, Besluit :

Artikel 1.In 1998 wordt er een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,50 % - 28 maart 2028 » uitgegeven.

Art. 2.Het uitgegeven kapitaal rent tegen 5,50 % 's jaars vanaf 28 maart 1997. De rente is betaalbaar op 28 maart van de jaren 1998 tot 2028.

Art. 3.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 28 maart 2028.

Art. 4.De verhandeling van het recht op kapitaal en het recht op iedere interestbetaling van lineaire obligaties 5,50 % - 28 maart 2028 als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5.De in artikel 1 bedoelde lening kan de vorm aannemen van een op naam gestelde inschrijving in een grootboek van de Staatsschuld.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 februari 1998.

Brussel, 23 februari 1998.

Ph. MAYSTADT

^