Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998003098 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,50 % - 28 maart 2028 » type ministerieel besluit prom. 23/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998011075 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst der graden die toegang geven tot bij verandering van graad of bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot vaststelling van de wijze waarop een vacante betrekking wordt toegekend type ministerieel besluit prom. 23/02/1998 pub. 19/03/1998 numac 1998022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen

protocol

type protocol prom. 23/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998009164 bron ministerie van justitie Protocol nr. 86 van 24 mei 1994 en protocol nr. 146 van 11 december 1996 houdende de hervorming van de administratieve loopbaan en de herziening van de bezoldigingsregeling die daaruit voortvloeit voor de ambtenaren van respectievelijk de niveaus 2, 3 en 4 en van de niveaus 1 en 2+ van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen. - Normen die van toepassing zijn op de bijzondere graden met het oog op de vaststelling van de personeelsformatie van genoemd Bestuur
^