Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/1994 pub. 26/02/1998 numac 1997015050 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidene werking te hebben, en Protocollen I, II en III, gedaan te Genève op 10 oktober 1980

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1997007257 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht Toelating tot het pensioen Bij koninklijk besluit nr. 1722 van 11 december 1997, wordt kolonel stafbrevethouder A. Taelman, van het korps van de logistiek, tot het rustpensioen toegelaten op 1 mei 1998, in toepassing der s (...) type koninklijk besluit prom. 17/11/1997 pub. 26/02/1998 numac 1997014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende machtiging tot de afschaffing van overweg 93 op de spoorlijn 58 Gent-Eeklo te Eeklo mits het aanleggen van een verbindingsweg naar overweg 95 waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemming wordt verleend type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1997015270 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Benoeming Intrekking Het koninklijk besluit van 17 december 1997 trekt het koninklijk besluit van 20 december 1996 in, houdende bevordering van Mevr. Fabienne Couvreur tot de graad van eers (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998000041 bron ministerie van binnenlandse zaken Tombola's Vergunningen Bij koninklijk besluit van 20 januari1998 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" te Mechelen o Bij koninklijk besluit van 20 januari 1998 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998000141 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 2 februari 1998 wordt aan de heer Daemen, Hubert, met ingang van 1 november 1997, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Antwerpen Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998007001 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1723 van 12 december 1997, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aange Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998007005 bron ministerie van landsverdediging Speciale functie Aanstelling in de graad van brigadegeneraal Bij koninklijk besluit nr. 1728 van 18 december 1997, wordt kolonel stafbrevethouder J. Bertrand, vanaf 8 december 1997, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van b (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998007011 bron ministerie van landsverdediging Leger Medische dienst Vaststelling van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 1734 van 19 december 1997, neemt ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing van één jaar op 1 september 1996, geneesheer-kapitein M. Godfroid, van het korps v Voor verdere bevordering wordt hij na geneesheer-kapitein F. Crijns gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998009153 bron ministerie van justitie Kabinet. - Ontslag. - Delegatie Bij koninklijk besluit van 17 februari 1998 wordt de heer Cédric Visart de Bocarmé, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, ontlast van de functies van kabinetschef bij het kabinet van d Bij koninklijk besluit van 17 februari 1998 wordt de heer Patrick Duinslaeger, advocaat-generaa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998011060 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 27 januari 1998 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Aalst, Haaltert en Denderleeuw van openbaa (...) type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998012926 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies van 17 december 1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983 en nr. 17duodevicies van 26 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998014050 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de leeftijd waarop sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gepensioneerd worden type koninklijk besluit prom. 29/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998016041 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998016048 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving type koninklijk besluit prom. 02/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998022099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 1998, wordt met ingang van 1 augustus 1998, aan de heer Lemmens, Raymond, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van direc De heer Lemmens, Raymond wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam(...) type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998022110 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998022111 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/12/1997 pub. 26/02/1998 numac 1997011439 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 18/11/1997 pub. 26/02/1998 numac 1997014275 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Examencommissie voor het bekomen van de stuurbrevetten C en D type ministerieel besluit prom. 23/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998003098 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,50 % - 28 maart 2028 » type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998011049 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 18/09/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998014276 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Examencommissie voor het bekomen van de stuurbrevetten A en B type ministerieel besluit prom. 12/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998022058 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State Vernietiging Het arrest nr. 70502 uitgesproken door de Raad van State op 23 december 1997 vernietigt het koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1989 houdende vastst(...) (...)

decreet

type decreet prom. 22/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998027104 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een vergoedingsstelsel voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht type decreet prom. 22/12/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de criteria voor de keuze van de inrichtingen die het voordeel kunnen genieten van de solidariteit tussen scholen van het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 17/11/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/10/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998035178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie van vastbenoemde personeelsleden, de maatregelen van orde en de tucht in het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998035197 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Roeselare-Tielt. Besluit van de Vlaamse regering houdende enerzijds de intrekking van het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 1995 houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Roeselare-Tielt op het grondgebied van Bij besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 wordt het besluit van de Vlaamse regering (...) type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998035224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998003330 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van d Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...) type bericht prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp van Gewestelijk Ontwikkelingsplan De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist tot een gedeeltelijke wijziging van het verordenende luik van het GewOP. De wijziging heeft betrekking op het Scheutb Het beoogt de bestemming van de site tot perimeter voor groene ruimte op het Gewestelijk Ontwikkeli(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998000032 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstellingen voor de organisatie van de bijscholing voor privé-detective Bij ministerieel van 14 november 1997 wordt V.I.Z.O. HASSELT, gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 40, niet erkend als opleidings Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 oktober 1997. Bij ministerieel besluit van 14(...) type erkenning prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998000917 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als cursuscoördinator voor de bijscholing van privé-detective Bij ministerieel besluit van 14 november 1997 wordt de heer Olivier Auvray, wonende te 8660 De Panne, Geitenweg 3, erkend als cursuscoördinator voor de bijscholing privé-det Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 oktober 1997.

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998011054 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 39 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Lijst van de personen en van de revisoraatvennootschappen die als erkend co A. Lijst van de erkende personen : I. Personen die mogen worden aangeduid door alle verzekerings(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998035196 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Roeselare-Tielt. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging op het grondgebied van de gemeente Moorslede Bij besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 wordt het ontwerpplan Roeselare-Tielt tot De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...) type gewestplan prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998035198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Roeselare-Tielt. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging op het grondgebied van de gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Bij besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 wordt het ontwerpplan Roeselare-Tielt, tot(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1997000010 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** besluit heeft uitwerking met ingang van 26 oktober 1996. Bij ministerieel besluit van 24(...) type vergunning prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1997000013 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** huidige ministerieel besluit heeft uitwerking met ingang van 28 april 1997. Bij minister(...) type vergunning prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998000030 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel van 8 (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998000915 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot uitoefening van het beroep van privé-detective in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Erratum In het ministerieel **** "de heer ****-**** ****" in plaats van "de heer ****-**** ****".

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998003331 bron ministerie van economische zaken Mededeling van een gedeeltelijke overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen een bijkantoor van een onderneming gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en een onderneming naar Belgisch recht De verze Deze overdracht werd in Groot-Brittannië op 19 december 1997 door het « Secretary of State » goedge(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998009049 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 19/12/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998009144 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten. - Errata

programmadecreet

type programmadecreet prom. 27/10/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Programma-decreet houdende diverse maatregelen inzake onderwijs

document

type document prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen Erkenning Bij besluit van de administrateur-generaal van 20 januari 1998 werd CARTRIDGE POWER B.V.B.A., Zulzekestraat 87, te 9690 Kluisbergen, erkend als op De erkenning wordt verleend voor een periode van 20 januari 1998 tot 20 januari 2003. Erkennings(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1997015271 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Hoofdbestuur. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 12 december 1997 wordt de heer Lemaire, Stéphane, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 september 1997 met ranginneming op 1 september 1996, in het Franse taalkader Bij koninklijk besluit van 12 december 1997 wordt de heer Schoonejans, Jean-François, stagedoen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998003094 bron ministerie van financien Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 1998 wordt de heer Brouhns, G., administrateur-generaal der thesaurie, benoemd tot secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, op datum van 18 februari 1998. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998007004 bron ministerie van landsverdediging Speciale functie Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1727 van 12 december 1997, wordt fregatkapitein P. Warnauts, benoemd tot Ordonnansofficier van Zijne Majesteit de Koning, op 2 januari 1998. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998012099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 1998 is Mevr. Hissel, Martine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van Mevr. Coppens, Moniq (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998022095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 januari 1998 : - worden benoemd voor een termijn - als werkend lid : de heer Wostyn, L., Mevr. Boisdenghien, A.; - als plaatsvervangend lid : d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 januari 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - het werkend lid, de heer Kurz, C., die de leeftijdsgrens heeft bereikt; - het plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 januari 1998 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 1997, wordt eerv Bij hetzelfde besluit wordt de heer Mampuys, J., benoemd tot werkend lid bij voornoemd Beheerscomit(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 ja - de heer Van Damme, I., werkend lid, en Mevr. Adnet, B., plaatsvervangend lid, als vertegenwoordige(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/1998 numac 1998009154 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Addendum Bekendmaking van de openstaande plaatsen in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1998, blz. 2804 : Gelieve na de vermelding van de openstaande plaats van rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen vo In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek kan deze rechter gelijktijdig benoemd wo(...)
^