Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 april 2021
gepubliceerd op 04 mei 2022

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202115
pub.
04/05/2022
prom.
23/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 33.30 moet worden voorzien op programma 13, organisatieafdeling 17, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met als titel "Ondersteuning van specifieke initiatieven gevoerd door VZW's op het gebied van sociale actie in het kader van de Europese Structuurfondsen (programmering 2014-2020)";

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.30, programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 februari 2021 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Interreg V A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Interreg V A Programma Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3: Sociale inclusie en opleiding;

Maatregel 3.1: Verbetering van de sociale integratie van kwetsbare groepen;

Titel: EMR 198 EU MIGRANT;

Operator: CRIPEL;

Basisallocatie: 33.30.13;

Vastleggingskredieten: 83.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 17.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 301000 03106;

Titel: EMR 198 EU MIGRANT;

Operator: IRFAM;

Basisallocatie: 33.30.13;

Vastleggingskredieten: 124.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 25.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 301000 03106;

Titel: EMR 198 EU MIGRANT;

Operator: "Le Monde des possibles";

Basisallocatie: 33.30.13;

Vastleggingskredieten: 112.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 22.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 301000 03106, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 319 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 64 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 13 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 13 van organisatieafdeling 17 en van programma 01 van organisatieafdelingen 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 34 01.01.01

31.111

65.549

-319

-64

30.792

65.485

OA 17 33.30.13

-

-

+319

+64

319

64


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 23 april 2021.

E. DI RUPO C. MORREALE

^