Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 april 2009
gepubliceerd op 19 mei 2009

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202153
pub.
19/05/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009202153/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 51bis, eerste lid, 2°, ingevoegd bij decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 25bis, ingevoegd bij besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en gewijzigd bij besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, inzonderheid op artikel 29bis, ingevoegd bij besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en gewijzigd bij besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 18 oktober 2007 waarbij het actieplan met betrekking tot het Energiefonds voor 2008 en 2009 wordt goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 28 augustus 2008 met betrekking tot de gecoördineerde maatregelen inzake informatie, raadgeving en leningen om de energie-efficiëntie van de woningen te verbeteren;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonië" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië);

Gelet op het besluit van de Waalse gering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik, wordt punt 15 vervangen door de volgende tekst : 15° "geregistreerde aannemer" : aannemer geregistreerd in overeenstemming met het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 et 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Art. 2.In artikel 93/1 van hetzelfde besluit wordt punt 4° vervangen door de volgende tekst : 4° Ecopremies : alle premies bedoeld in Titel II van huidig besluit, met uitzondering van de premies bedoeld in de artikelen 10, 11, 26 en 27, met naleving van de toekenningsvoorwaarden die van toepassing zijn krachtens onderhavig besluit : de SWCS (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) en het FLW (Huisvestingsfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië) kennen de Ecopremies toe.De artikelen 91 en 97 tot 99 zijn niet van toepassing.

Art. 3.Aan artikel 93/1 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat als volgt luidt : In afwijking van punt 4° uit het eerste lid is de voorafgaande auditvereiste die opgenomen is in de artikelen 6, § 2 en 7, § 2 van Titel II, wat het voordeel van de ecopremies betreft, niet van toepassing. Deze vereiste wordt vervangen door de voorafgaande energetische expertise zoals bedoeld, respectievelijk, in artikelen 8 en 15 van het besluit van de Waalse regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonië" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië), en in artikel 8 van het Reglement dat gevoegd is als bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet).

Art. 4.Onverminderd art. 93 van hetzelfde besluit, en rekening houdend met het grote aantal aanvraagdossiers voor de premies bedoeld in artikel 77, kunnen de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitzonderlijk voor alle aangenomen maar nog niet uitgekeerde dossiers tot 15 april 2009 bij de administratie een uitdrukkelijke en schriftelijke aanvraag indienen met het oog op het bekomen van een eenmalig voorschot bestemd om deze dossiers af te handelen.

Deze aanvraag dient men ten laatste op 15 mei 2009 in te dienen. Ze dient vergezeld te zijn van tabellen, op papier en elektronisch, die alle ingediende dossiers, bedoeld in het eerste lid, bevatten en die de aangenomen dossiers tot 31 maart 2009 aanduiden, waarvan de premies zijn uitgekeerd en waarvan de premies nog moeten worden uitgekeerd.

Een schuldvorderingsverklaring betreffende de dossiers waarin naar aanleiding van dit voorschot de premie werd uitgekeerd, dient de administratie te bereiken voor 15 juli 2009, vergezeld van een tabel met daarin alle dossiers waarvoor een aanvraag voor eenmalig voorschot werd ingediend, alsook de stavingsstukken met betrekking tot de uitkering van deze premiedossiers.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. De artikelen 1, 2 en 3 hebben echter uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Namen, 23 april 2009.

A. ANTOINE

^