Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202093
pub.
04/06/2019
prom.
22/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 1 februari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord sluiten houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, de artikelen 21, 23 en 25, gewijzigd bij de wet van 12 april 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten tot benoeming van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen";

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een lid van deze commissie te vervangen;

Gelet op de voordracht gedaan door één van de representatieve werknemersorganisaties die in de Nationale Arbeidsraad zetelen, Besluit :

Artikel 1.De heer Mathieu BAUDOUR, te Tubeke, wordt, als vertegenwoordiger van één van de representatieve werknemersorganisaties, tot vast lid benoemd van de Commissie "Ondernemingsplannen", ter vervanging van de heer Benjamin LYS, te Oudergem, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbende.

Brussel, 22 mei 2019.

K. PEETERS

^