Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 15 juni 2006

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022473
pub.
15/06/2006
prom.
22/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk


De Minister van Leefmilieu, Gelet op het koninklik besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, inzonderheid op artikel 7, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2004 tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk;

Gelet op de voordrachten bedoeld in artikel 7, § 1, g) van het voormeld koninklijk besluit, Besluit :

Artikel 1.Wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. A. De Vlaminck, plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

Art. 2.Wordt benoemd binnen het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk voor de duur van het mandaat van het lid dat ze vervangt, Mevr. T. Snoy, plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van de organisaties voor de bescherming van het leefmilieu.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 mei 2006.

B. TOBBACK

^