Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 14 juni 2006

Ministerieel besluit waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011253
pub.
14/06/2006
prom.
22/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Ministerieel besluit waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, gewijzigd bij de wetten van 20 januari 1999 en 22 april 1999;

Gelet op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België;

Gelet op de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en de koninklijke besluiten betreffende de exploratie- en exploitatievoorwaarden verbonden aan de concessiebesluiten voor de exploratie en exploitatie van zand en grind van het continentaal plat van België, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2003, Besluit :

Artikel 1.De hierna aangeduide ambtenaren en beambten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid : 1° M.Philippe Degavre, Adviseur-generaal; 2° M.Marc Roche, Attaché; 3° M.Patrik Schotte, Attaché; 4° M.Koen Degrendele, Attaché; 5° Mej.Helga Vandenreyken, Attaché; a) worden belast met het opsporen en vaststellen van de inbreuken op de bepalingen van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en van de uitvoeringsbesluiten ervan;b) worden belast met het waken over de toepassing van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, hoofdstukken V en VI, en van de uitvoeringsbesluiten ervan alsook met het opsporen van de overtredingen daarvan en het vaststellen ervan in processen-verbaal;c) zijn gemachtigd de naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat en de toepassing van de genome maatregelen na te gaan en de inbreuken ervan vaststellen in processen-verbaal, overeenkomstig artikel 46, § 1, van het voormelde besluit;d) zijn gemachtigd op elk ogenblik het peil van de zeebodem in de territoriale zee en op het continentaal plat na te gaan om onder meer de impact van de winningen te evalueren door een historische opvolging van de bathymetrie, overeenkomstig artikel 46, § 2, van het voormelde besluit van 1 september 2004.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en de koninklijke besluiten betreffende de exploratie- en exploitatievoorwaarden verbonden aan de concessiebesluiten voor de exploratie en exploitatie van zand en grind van het continentaal plat van België, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2003, wordt opgeheven.

Brussel, 22 mei 2006.

M. VERWILGHEN

^