Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 1998
gepubliceerd op 19 februari 1999

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007006
pub.
19/02/1999
prom.
22/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger gewijzigd bij de wetten van 30 juli 1955 en 27 december 1961, bij het koninklijk besluit van 15 oktober 1963, bij de wetten van 10 juni 1970, 13 november 1974, 13 juli 1976, 22 juli 1980, 24 juli 1981, 28 december 1990 en 20 mei 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende inrichting van de examencommissies belast met het afnemen van de proeven van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, inzonderheid op artikel 3;

Besluit :

Artikel 1.Zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 maart 1984, houdende inrichting van de examencommissies belast met het afnemen van de proeven van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, de op de bijgevoegde bijlage vermelde officieren.

Art. 2.Het ministerieel besluit nr. 75939 van 16 januari 1997 wordt opgeheven.

Lijst der officieren bedoeld bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 maart 1984, houdende inrichting van de examencommissies belast met het afnemen van de proeven van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 1998.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 december 1998.

Brussel, 22 december 1998.

J.-P. PONCELET

^