Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 augustus 2007
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203110
pub.
16/10/2007
prom.
22/08/2007
ELI
eli/besluit/2007/08/22/2007203110/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 12 januari 2006, 13 juli 2006, 9 maart 2007 en 5 juli 2007;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.11 en 51.12 van programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om de basisallocaties betreffende de economische en landelijke impulsfondsen in verband met het prioritaire actieplan voor Wallonië te stijven, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 5.671 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 31 naar programma 06 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 06 van organisatieafdeling 11 en van programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 augustus 2007.

R. DEMOTTE M. DAERDEN J.-C. MARCOURT B. LUTGEN

^