Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 september 2018
gepubliceerd op 27 september 2018

Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Waterwetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018013989
pub.
27/09/2018
prom.
21/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/21/2018013989/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Waterwetboek


De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.177 en R.203,, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016205049 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw sluiten;

Gelet op artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat artikel R.203, § 4, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2018 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, de aanpassing van de spreidingsperiodes op weiland van organische meststoffen met een snelle werking alsook van zachte mest, ten belope van maximum 80 kg stikstof per hectare, mogelijk maakt;

Overwegende dat de weersomstandigheden van de zomer 2018 het niet mogelijk maken organische meststoffen met een snelle werking op weiland te verspreiden zonder de onderliggende bedekking te beschadigen of te vernietigen;

Overeenwegende dat deze toestand na 30 september 2018 dreigt aan te houden;

Overwegende dat gezien die uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden, de mogelijkheid om deze periode na 30 september uit te breiden dringend aangenomen moet worden;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie nr.

C(2018)6085 van 18 september 2018 waarbij mag worden afgeweken van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie, voor wat betreft de uitvoering van verschillende voorwaarden met betrekking tot de groene betaling voor het aanvraagjaar 2018 in België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Zweden en in het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft Engeland en Schotland; dat die beslissing erkent dat de uitzonderlijke weersomstandigheden van dit jaar het rendement en de voedingswaarde van de geteelde platen voor dierenvoeder, met name weiden en weilanden, beperkt hebben. Die evoluties hebben het risico op tekorten aan voeder in de fokkerijsector nog opgedreven;

Gelet op de onderzoeken van Agra-ost en het "Centre wallon de Recherches agronomiques" naar de invloed van de spreidingsdatum op de efficiëntie en de ontwikkeling van meststikstof toegepast op permanente weilanden op de Ardense hoogvlakte, Besluit :

Artikel 1.De spreiding op weiland van organische meststoffen met een snelle werking alsook van zachte mest ten belope van maximum 80 kg stikstof per hectare wordt tot en met 20 oktober 2018 toegelaten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 21 september 2018.

C. DI ANTONIO

^