Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Ministerieel besluit tot benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad, voorgedragen door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031607
pub.
01/10/2015
prom.
21/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad, voorgedragen door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Gelet op de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad sluiten betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003 en de ordonnantie van 2 juli 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2004 pub. 02/03/2005 numac 2004011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002 sluiten betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad sluiten, de artikelen 1 en 3;

Gelet op de voordracht van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 6°, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014, Besluit :

Artikel 1.De heer Jan De Brabanter wordt benoemd tot werkend lid van de Nederlandstalige kamer van de Vestigingsraad.

Art. 2.Mevrouw Catherine Boulanger wordt benoemd tot werkend lid van de Franstalige kamer van de Vestigingsraad.

Art. 3.De heer Anton Van Assche wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige kamer van de Vestigingsraad.

Art. 4.De heer Miguel Van Keirsbilck wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Franstalige kamer van de Vestigingsraad.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 5 oktober 2015.

Brussel, 21 september 2015.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, Didier GOSUIN

^