Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 maart 2001
gepubliceerd op 23 maart 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016093
pub.
23/03/2001
prom.
21/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/21/2001016093/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 MAART 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999, inzonderheid op artikel 9bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1995tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van artikel 9bis van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1965 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 1972, 3 april 1989, 18 maart 1991 en 31 oktober 1996, inzonderheid op artikel 53bis;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer;

Gelet op de beschikking 2001/172/EG van de Commissie betreffende vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond-en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk, zoals gewijzigd;

Gelet op de beschikking 2001/208/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Frankrijk;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoö-rdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de sanitaire maatregelen aan te passen aan de evolutie van de toestand wat betreft mond- en klauwzeer, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 3 van het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer is vervangen door het volgende artikel : «

Art. 3.§ 1. Het transport van tweehoevigen is verboden op het grondgebied van het Rijk. - § 2. In uitzondering op § 1 van dit artikel mogen de tweehoevigen vervoerd worden direct naar een slachthuis onder de volgende voorwaarden dat : 1° geen dieren van verschillende beslagen op hetzelfde transport samengebracht worden en tijdens het transport de dieren niet in contact komen met dieren van een ander beslag;2° na elk transport van dieren de transportmiddelen worden gereinigd en ontsmet. - § 3. Elk transport van schapen en geiten moet uitgevoerd worden door een geregistreerde vervoerder. Elk transport moet begeleid worden door een document zoals in bijlage II van het huidige besluit; 2° na elk transport van schapen en geiten moeten de transportmiddelen gereinigd en ontsmet worden en het document zoals in bijlage III van het besluit van 19 maart 2001moet ingevuld worden; - § 4. Elke certificatie van een zending van dieren bedoeld in § 2en § 3 naar een andere lidstaat moet, voor zover de lidstaat van bestemming zijn goedkeuring geeft, tijdig aangevraagd worden zodat 24 uur voor het transport melding kan gedaan worden door de bevoegde diergeneeskundige inspectie aan de centrale en locale Veterinaire Diensten van het land van bestemming. - § 5. Alle vervoerders van varkens zijn er toe gehouden om de vervoersdocumenten dagelijks over te maken aan het Verbond voor dierenziektenbestrijding. - § 6. De documenten zoals vermeld in § 3,1° die schapen en geiten begeleiden naar een slachthuis op het grondgebied van het Rijk worden bewaard in het slachthuis en ter beschikking gesteld van de verantwoordelijke inspecteur dierenarts. - § 7. In toepassing van het ministerieel besluit van 11 maart 1953, is de huisslachting van een schaap of een geit uitsluitend voor persoonlijke behoeften, toegelaten mits geschreven toelating van de gemeentelijke administratie van de woonplaats van de eigenaar.

Art. 2.Art.7 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « Het binnenbrengen van alle landbouwhuisdieren afkomstig van of via Nederland is verboden " In afwijking van de eerste alinea is het binnenbrengen van gezelschapsdieren, broedeieren en ééndagskuikens afkomstig van of via Nederland toegelaten.

Art. 3.Een paragraaf 5 wordt toegevoegd aan artikel 8 van hetzelfde besluit : « § 5.1° Het binnenbrengen van dierlijke produkten en produkten van dierlijke oorsprong afkomstig van tweehoevigen uit Nederland is verboden. 2° Op heel het grondgebied van het Koninkrijk is de bevoorrading van de bedrijven met stro, hooi en veevoeders afkomstig uit Nederland verboden.3° Op heel het grondgebied van het Koninkrijk is het binnenbrengen uit Nederland van mest en gier afkomstig van tweehoevigen en brijvoeding die produkten afkomstig van tweehoevigen bevat verboden.

Art. 4.In paragraaf 6 van artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedoeld in § 2" vervangen door "bedoeld in § 5".

Art. 5.De eerste alinea van § 1 van artikel 12 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Er wordt onmiddellijk een bufferzone afgebakend die de gemeenten in bijlage V van het onderhavig besluit omvat. »

Art. 6.De transporten in overtreding met het onderhavig besluit die aanvingen vóór het in voege treden van de nieuwe maatregelen mogen hun weg tot de bestemming vervolgen.

Art. 7.Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Brussel, de 21 maart 2001.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Bijlage Bijlage V van het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende maatregelen ter bestrijding van mond-en klauwzeer Gemeenten opgenomen in de bufferzone Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 maart 2001.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

^