Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011144 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij het mandaat van een lid wordt beëindigd en een nieuw lid bij de Hoge Raad voor de Statistiek wordt benoemd type koninklijk besluit prom. 21/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022212 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001016093 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 21/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001022224 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het bijzonder solidariteitsfonds, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 21/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001035344 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001000332 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 15. - Politiehervorming - statutaire aangelegenheden - arbeidstijden en dienstroosters - overgangsmaatregelen type omzendbrief prom. 21/03/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001000805 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 15. - Politiehervorming - statutaire aangelegenheden - arbeidstijden en dienstroosters. - overgangsmaatregelen. - Duitse vertaling
^