Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 juni 2012
gepubliceerd op 06 juli 2012

Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratief toezicht

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2012031527
pub.
06/07/2012
prom.
21/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/21/2012031527/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


21 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratief toezicht


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 69, tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zoals vervangen bij artikel 41 van de ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften;

Gelet op het Besluit van 23 oktober 2008 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de elektronische verzending van akten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het noodzakelijk is om de praktische modaliteiten van de elektronische verzending van de akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratief toezicht onmiddellijk bekend te maken, zodat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zo spoedig mogelijk met deze verzending kunnen starten, Besluit :

Artikel 1.De elektronische verzending van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratief toezicht gebeurt door middel van « Txchange », het elektronische platform ontwikkeld op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat « Txchange » wenst te gebruiken, informeert voorafgaandelijk het Bestuur belast met het toezicht op de O.C.M.W.'s.

Behoudens tegenbericht kan de elektronische verzending starten op de eerste dag van de tweede maand volgend op die gedurende welke het Bestuur belast met het toezicht op de O.C.M.W.'s de in het eerste lid bedoelde kennisgeving ontvangen heeft.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 juni 2012.

Mevr. B. GROUWELS Mevr. E. HUYTEBROECK

^