Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 augustus 2018
gepubliceerd op 31 augustus 2018

Ministerieel besluit houdende eervol ontslag en benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018013465
pub.
31/08/2018
prom.
21/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit houdende eervol ontslag en benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, artikel 2, lid 4, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe Farmacopeecommissie, artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1977;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016018372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 16/05/2018 numac 2018030924 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2016 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016018372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie ;

Gelet op het advies van de Farmacopeecommissie, gegeven op 20 april 2018, Besluit :

Artikel 1.Aan Dhr. Niesten, F., apotheker, en Dhr. Truyens, M., doctor in de veeartsenijkunde, wordt eervol ontslag verleend uit hun functie als corresponderende leden van de Farmacopeecommissie.

Art. 2.Worden benoemd tot corresponderend lid van de Farmacopeecommissie tot 19 januari 2021: 1° Dhr.Annaert P., apotheker; 2° Dhr.Grognet P., licentiaat biomedische wetenschappen; 3° Dhr.Pieters L., apotheker; 4° Mevr.Stokx J., apotheker.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 augustus 2018.

De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^