Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 februari 2020
gepubliceerd op 08 april 2020

Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH » als beroepsfederatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030510
pub.
08/04/2020
prom.
20/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH » als beroepsfederatie


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 92 tot 95;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 2 en 3;

Overwegende de aanvraag tot erkenning als beroepsfederatie ingediend door de vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH »;

Overwegende dat het dossier ontvankelijk is daar het de stukken bevat bedoeld in artikel 2 § 2 van voormeld besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat de vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH » met name tot doel heeft: - Het overkoepelen van de Hip Hop-cultuur in België om de praktijk van de kunst/sport in België te regelen en erop toezicht te houden; - Het ondersteunen van de Hiphopcultuur als kunst en sport in al haar vormen en stijlen; - Het creëren van optimale condities voor de volgers van de cultuur om zich voor te bereiden op nationale en internationale wedstrijden en evenementen;

Overwegende dat de voorwaarden voor de erkenning als bedoeld in artikel 92, § 1, zijn vervuld, met uitzondering van de criteria 5° omdat de vereniging is opgericht op 23 mei 2019, 6° omdat de vereniging nog geen duurzame activiteit heeft kunnen ontwikkelen en 7° omdat de vereniging over zeer weinig middelen beschikt;

Overwegende dat er geen representatieve federaties in de Hiphopsector bestaan. Overwegende dat, bijgevolg, en om het gebrek aan vertegenwoordiging op het gebied van de Hiphopcultuur en de geassocieerde stadskunsten te verhelpen, het raadzaam is om de vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH » te erkennen als beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat, alhoewel de erkenning voor 5 jaar uitwerking heeft, met toepassing van artikel 2, § 5 van voormeld besluit, de regeringsdiensten de toestand van de vereniging tijdens de duur van het mandaat opnieuw zullen onderzoeken om na te gaan of de voorwaarden voor de erkenning nog steeds vervuld zijn, zoals toegelaten door artikel 3, § 1 van voormeld besluit. De regeringsdiensten zullen in overleg met de Minister ook nagaan of de door de Minister verleende afwijking nog relevant is met betrekking tot de voorwaarde van gebrek aan vertegenwoordiging;

Overwegende dat het derhalve aangewezen is de vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH » te erkennen als beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, Besluit :

Artikel 1.De vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH », geregistreerd onder ondernemingsnummer 0727.450.510, wordt erkend als beroepsfederatie voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.§ 1. De in artikel 1 bedoelde operator zetelt in de Overlegraad voor levende kunsten, voor zover de opdrachten van de Raad rechtstreeks en hoofdzakelijk betrekking hebben op de representatieve activiteit van de operator. § 2. De in artikel 1 bedoelde operator zetelt in de Overlegraad voor Culturele en territoriale actie, voor zover de opdrachten van de Raad onrechtstreeks en subsidiair betrekking hebben op de representatieve activiteit van de operator.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2020.

Brussel, 20 februari 2020.

B. LINARD

^