Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 februari 2020
gepubliceerd op 08 april 2020

Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues » als beroepsfederatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030509
pub.
08/04/2020
prom.
20/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » als beroepsfederatie


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 92 tot 95;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 2 en 3;

Overwegende de aanvraag tot erkenning als beroepsfederatie ingediend door de vzw « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) »;

Overwegende dat het dossier ontvankelijk is daar het de stukken bevat bedoeld in artikel 2 § 2 van voormeld besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat de vzw « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » de bescherming en de bevordering van de regionale Romaanse talen tot doel heeft en dat zij, door middel van de daartoe ontwikkelde activiteiten, de gebruikers van de verschillende variëteiten van de regionale Romaanse talen die op het grondgebied van de Franse Gemeenschap worden gesproken, vertegenwoordigt;

Overwegende dat de hoofdactiviteit van de vereniging uit het organiseren van verschillende activiteiten rond de regionale Romaanse talen bestaat, zoals conferenties en publicaties van wetenschappelijke werken over deze talen;

Overwegende dat de vereniging wordt gesubsidieerd om de regionale Romaanse talen te promoten, dat de vereniging representatief voor het bijzondere domein van wetenschappelijke en culturele activiteiten op het gebied van de Romaanse talen is;

Overwegende dat de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 92, § 1, worden vervuld, met uitzondering van criterium 8°, aangezien de vereniging geen andere operator van de sector samenbrengt;

Overwegende dat er geen representatieve federatie in de sector bestaat. Overwegende dat bijgevolg, en om een gebrek aan vertegenwoordiging op het gebied van culturele activiteiten met betrekking tot de regionale Romaanse talen te verhelpen, de vzw « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » dient te worden erkend als een beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat, zelfs indien de erkenning voor 5 jaar wordt toegekend, de diensten van de Regering met toepassing van artikel 2, § 5 van voornoemd besluit, de situatie van de vereniging tijdens de duur van het mandaat opnieuw zullen onderzoeken om na te gaan of de voorwaarden voor erkenning nog steeds worden vervuld, zoals toegestaan door artikel 3, § 1 van voornoemd besluit. De diensten van de Regering zullen in overleg met de minister ook nagaan of de door de minister verleende afwijking nog steeds relevant is ten opzichte van de voorwaarde van gebrek aan vertegenwoordiging;

Overwegende dat de kandidaatstelling van de vereniging om te zetelen in de Overlegraden « schrijfopdrachten en boek », « erfgoed » en « territoriale actie » gerechtvaardigd is ten opzichte van het belang van het bedoelde domein op deze gebieden;

Overwegende dat de kandidaatstelling van de vereniging om te zetelen in de Overlegraad « levende kunsten » niet relevant is, aangezien de vereniging niet voldoende culturele activiteiten in de levende kunsten ontplooit om als een representatieve actor van de sector te worden beschouwd, in het bijzonder in vergelijking met de andere federaties die in deze sector erkend zijn en waarvan het belangrijkste maatschappelijke doel de verdediging van sectoren van de levende kunsten is, Besluit :

Artikel 1.De vzw « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) », geregistreerd onder ondernemingsnummer 0458.496.333, wordt erkend als beroepsfederatie voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.§ 1. De in artikel 1 bedoelde operator zetelt in de Overlegraad voor Schrijfopdrachten en Boek, voor zover de opdrachten van de Raad rechtstreeks en hoofdzakelijk betrekking hebben op de representatieve activiteit van de operator. § 2. De in artikel 1 bedoelde operator zetelt in de Overlegraad voor Culturele en territoriale actie en in de Overlegraad voor Cultureel Erfgoed, voor zover de opdrachten van deze raden onrechtstreeks en subsidiair betrekking hebben op de representatieve activiteit van de operator.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2020.

Brussel, 20 februari 2020.

B. LINARD

^