Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2022
gepubliceerd op 23 maart 2023

Ministerieel besluit tot machtiging om redenen van openbaar nut van de onteigening van onroerende goederen gelegen te 7700 Moeskroen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023041168
pub.
23/03/2023
prom.
20/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST

Mobiliteit en Infrastructuur


20 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot machtiging om redenen van openbaar nut van de onteigening van onroerende goederen gelegen te 7700 Moeskroen


Bij ministerieel besluit van 20 december 2022, wordt de Directie Wegen van Bergen gemachtigd om, om redenen van openbaar nut, over te gaan tot de onteigening van een onroerend goed voor de aanleg van voetgangers- en fietsvoorzieningen langs de N513, rechts van de rotonde Plavitout, gevestigd te Moeskroen, kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie B, nr. 412 L, vermeld als grondinneming nr. 1 in de tabel der grondinnemingen.

Bijgevolg wordt de procedure tot onteigening van bovengenoemde goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten betreffende de onteigeningsprocedure.

Dit besluit wordt in zijn geheel gedurende dertig dagen bekendgemaakt op de website van de gemeente Moeskroen, indien bestaand, of, bij ontstentenis, op de gewoonlijke plaatsen van aanplakking.

Het onteigeningsplan nr. HN513.A1/65 ligt ter inzage bij de Directie Wegen Bergen, Rue du Joncquois 118, te 7000 Bergen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^