Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2018
gepubliceerd op 31 december 2018

Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Jaar 2018

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018015455
pub.
31/12/2018
prom.
20/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/20/2018015455/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Jaar 2018


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Overwegende dat de overschrijding van het budget voor het jaar 2018, werd vastgelegd op 314,942 miljoen euro door de Algemene Raad van 10 december 2018;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole gegeven op 28 november 2018;

Overwegende dat het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voor het jaar 2018 werd voorgesteld op 3,22 % door de Algemene Raad van 10 december 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 december 2018;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit ministeriële besluit tot vaststelling van het voorschot van de compenserende heffing 2018 in het Belgisch Staatsblad zo snel mogelijk bekendgemaakt moet worden om de compenserende heffing 2018 tot 103.509 duizenden euro's kan worden verzameld en het behoud van het budgettair evenwicht van de verzekering voor de geneeskundige verzorging te zorgen.

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 13 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn, Besluit :

Artikel 1.Het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voor het jaar 2018 wordt op 3,22 % vastgesteld, toe te passen op het omzetcijfer van 2017.

Art. 2.De Dienst voor Geneeskundige verzorging is belast met de uitvoering van dit besluit en deelt het bedrag van het voorschot aan elke aanvrager overmaken, ten laatste 15 dagen vóór 31 maart 2019.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2018.

Brussel, 20 december 2018.

M. DE BLOCK

^