Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 augustus 2002
gepubliceerd op 21 november 2002

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028091
pub.
21/11/2002
prom.
20/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/20/2002028091/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AUGUSTUS 2002. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 8 juli 2002 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 augustus 2002;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.34 en 41.34, programma 13 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 juli 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing, INTERREG III Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, projecten die in het kader van de stuurcomités van 25 en 28 juni 2002 werden geselecteerd;

INTERREG III Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : een impuls geven aan de toenadering tussen de bevolkingen en aan de ontwikkeling van de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 2 : de inschakeling op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de sociale integratie bevorderen.

Interreg III onder driedelig programma;

FOREm - TRANSPARENCE;

Interreg III onder Frans-Waals programma;

Interuniversitaire - Hennuyère-FUSAGX;

Forem - Ontwikkeling van de grensoverschrijdende betrekkingen;

Forem - Madiagraf;

Forem - "Translog Logistique frontalière", Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 787 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 394 duizend EUR overgedragen van programma 09 van organisatieafdeling 30 naar programma 08 van organisatieafdeling 11, ten bedrage van 175 duizend EUR als vastleggingskredieten en ten bedrage van 88 duizend EUR als ordonnanceringskredieten, en ten bedrage van 612 duizend EUR als vastleggingskredieten en ten bedrage van 306 duizend EUR als ordonnanceringskredieten naar programma 13 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 8 en 13 van organisatieafdeling 11 en van programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 augustus 2002.

M. DAERDEN M. ARENA

^