Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 september 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016253
pub.
22/09/2000
prom.
19/09/2000
ELI
eli/besluit/2000/09/19/2000016253/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning ertoe gemachtigd wordt maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996, 13 september 1998, 3 februari 1999, 13 mei 1999, 20 december 1999 en 20 augustus 2000, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid : Overwegende dat voor het jaar 2000 het quotum van zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV nagenoeg volledig werd aangeland en dat er nog zwarte koolvis aan boord is van vissersvaartuigen, die heden de visserijactiviteit beoefenen, dient daarom zonder verwijl de visserij op zwarte koolvis in deze gebieden stopgezet te worden teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1. vissersvaartuig : een vaartuig vermeld in de "Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen"; 2. i.c.e.s.-gebieden : de in de mededeling van de EG-Commissie in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 24 december 1985 en 31 december 1985 bepaalde gebieden en sectoren.

Art. 2.Het nationale quotum van zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV wordt geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op zwarte koolvis in de wateren van de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV is verboden voor alle vissers-vaartuigen alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van zwarte koolvis gevangen in deze wateren, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 31 december 2000, om 24 uur.

Brussel, 19 september 2000.

J. GABRIELS

^