Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 november 2010
gepubliceerd op 05 januari 2011

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 888.647 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024487
pub.
05/01/2011
prom.
19/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 888.647 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd bij de wetten van 7 juni 1994 en 6 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn;

Gelet op het gunstig advies van het Beoordelingscomité geformuleerd op 31 augustus en 28 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 oktober 2010, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van achthonderdachtentachtigduizend zeshonderdzevenenveertig euro (888.647 euro) ten laste van de basisallocatie 25 56 2 3 3132 01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 19 november 2010.

Mevr. L. ONKELINX

Bijlage

BENEFICIAIRES BEGUNSTIGDEN

DUREE DUUR

BUDGET BEGROTING

SUBSIDE TOELAGE

PAIEMENTS BETALINGEN

RF 10/6229 MIGRINKT Prof. B. DE MEULENAER (UGent) Dr. L. HERMAN (ILVO) Dr. J. DE BLOCK (ILVO) Prof. N. DE KIMPE (UGent) Prof C. STEVENS (UGent)

36 mois/maanden

393.876 EUR

298.000 EUR

1re avance/1ste voorschot (2011) : 95.000 EUR 2e avance/2e voorschot (2012) : 90.000 EUR 3e avance/3e voorschot (2013) : 83.200 EUR Solde/Saldo (2014) : 29.800 EUR

RF 10/6232 ZETOX Dr. H. WITTERS (VITO) Dr. A. COVACI (UA) Dr. B. PEERS (ULg)

48 mois/maanden

527.643 EUR

395.497 EUR

1re avance/1ste voorschot (2011) : 100.000 EUR 2e avance/2e voorschot (2012) : 93.000 EUR 3e avance/3e voorschot (2013) : 85.000 EUR 4e avance/4e voorschot (2014) : 77.947 EUR Solde/Saldo (2015) : 39.550 EUR

RF 10/6236 HEVEA Prof. E. THIRY (ULg) Dr. B. BROCHIER (WIV)

24 mois/maanden

243.946 EUR

195.150 EUR

1re avance/1ste voorschot (2011) : 90.000 EUR 2e avance/2e voorschot (2012) : 85.635 EUR Solde/Saldo (2013) : 19.515 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 november 2010 tot toekenning van een toelage van 888.647 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn.

Mevr. L. ONKELINX

^