Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 mei 2015
gepubliceerd op 09 juli 2015

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203150
pub.
09/07/2015
prom.
19/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MEI 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 april 2015;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 11.03, programma's 01 van organisatieafdelingen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel over te dragen, Beschließt :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.767 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.767 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 11 naar programma's 01 van organisatieafdelingen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 11 11.13.02

2.155

2.155

- 1.767

- 1.767

388

388

OA 12 11.03.01

34.872

34.872

+ 31

+ 31

34.903

34.903

OA 13 11.03.01

86.509

86.509

+ 1.209

+ 1.209

87.718

87.718

OA 14 11.03.01

74.746

74.746

+ 310

+ 310

75.056

75.056

OA 15 11.03.01

116.928

116.928

+ 93

+ 93

117.021

117.021

OA 16 11.03.01

48.850

48.850

+ 62

+ 62

48.912

48.912

OA 17 11.03.01

26.935

26.935

+ 31

+ 31

26.966

26.966

OA 19 11.03.01

15.843

15.843

+ 31

+ 31

15.874

15.874


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 mei 2015.

C. LACROIX

^