Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 30 juli 2013

Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003254
pub.
30/07/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen type wet prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen. - Duitse vertaling sluiten houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 december 2003, 16 augustus 2004, 2 augustus 2005, 31 augustus 2006, 23 augustus 2007, 26 maart 2009 en 17 augustus 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2013 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gecertificeerde opleidingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1996 houdende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen;

Gelet op de voorstellen en het advies van de Administratie der douane en accijnzen, en inzonderheid het besluit van 26 september 1975, nr.

D.P. 1075, houdende de organisatie van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministeriele besluit van 2 juni 2003, houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de wet van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen type wet prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen. - Duitse vertaling sluiten houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, die hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toekent per standplaats of functie; dat het voor de goede uitvoering van die diensten noodzakelijk is de naamlijst van die ambtenaren aan te vullen en om er vervolgens op toe te zien dat wordt voldaan aan de verplichting de eed af te leggen die is voorzien in artikel 5 van gezegde wet; dat, in deze omstandigheden, onderhavig besluit onverwijld moet worden genomen, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen vermeld op de wijziginglijst gevoegd in bijlage worden toegevoegd aan de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministeriele besluit van 2 juni 2003, houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. De aangewezen ambtenaren zullen de eed afleggen die voorgeschreven is bij artikel 5 van de wet van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen type wet prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen. - Duitse vertaling sluiten houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen.

Art. 2.De naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie moet wat de heer URBAIN Michel betreft als volgt worden gewijzigd : - in de kolom « Artikel » worden de woorden « Art. 3, 1er al., 3° » vervangen door de woorden « Art. 2, 2° ». - in de kolom « Standplaats of functie » worden de woorden « Bergen OI » vervangen door de woorden « Bergen OCP ».

Art. 3.De naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie moet wat de heer MOULINASSE Mathieu betreft als volgt worden gewijzigd : - in de kolom « Artikel » worden de woorden « Art. 2, 2° » vervangen door de woorden « Art. 3, 1er al., 3° », - in de kolom « Standplaats of functie » worden de woorden « Bergen OCP » vervangen door de woorden « Bergen OI ».

Art. 4.De heer BONJEAN Victor, Mevr. CARBONARA Claudia, de heer COMES Jacques, de heer JEDROSZKOWIAK Jean-Claude, de heer LEYSEN Leo, de heer ROOTHAERT Norbert, de heer VANDENABEELE Marc ent Mevr. VAN DER KELEN Esther worden geschrapt op de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministeriele besluit van 2 juni 2003, houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Administrateur-generaal der Douane en Accijnzen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2013.

K. GEENS

Wijziging van de naamlijst van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen te bekleden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie sluiten houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

Article - Artikel

Nom - Naam

Prénom - Voornaam

Matricule Stam- nummer

Niveau Niveau

Rôle linguistique - Taalrol

Grade Graad

Résidence ou fonction - Standplaats of functie

Art. 2, 2°

DUPONT

Christophe

721034948

B

Français

Expert fiscal adjoint

Dinant PCO

Frans

Adjunct fiscaal deskundige

Dinant OCP

Art. 3, 1er al., 1°

ANDREACOLA

Ludovic

790829579

A

Français

Inspecteur d'administration fiscale

D.N.R. Frans

Inspecteur bij een fiscaal bestuur

N.O.D. Art. 3, 1er al., 1°

BOGAERT

Filip

660552418

A

Néerlandais

Inspecteur principal d'administration fiscale

D.N.R. Nederlands

Eerstaanwezend Inspecteur bij een fiscaal bestuur

N.O.D. Art. 3, 1er al., 1°

LAMBILLOTTE

Thierry

571001008

A

Français

Inspecteur principal d'administration fiscale

D.N.R. Frans

Eerstaanwezend Inspecteur bij een fiscaal bestuur

N.O.D. Art. 3, 1er al., 3°

DEBACKERE

Frans

580324728

A

Néerlandais

Inspecteur principal d'administration fiscale

Courtrai IR Div. Bruges

Nederlands

Eerstaanwezend Inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk OI Afd. Brugge

Art. 3, 1er al., 3°

DE BAETS

Jo

750319349

Néerlandais

Inspecteur d'administration fiscale

Gand IR

Nederlands

Inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent OI

Art. 3, 1er al., 3°

LECHIEN

Vincent

720296233

A

Français

Inspecteur d'administration fiscale

Mons IR

Frans

Inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen OI

Art. 3, 1er al., 3°

STEVANT

Amaury

800816842

A

Français

Inspecteur d'administration fiscale

Liège IR Div. Arlon

Frans

Inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik OI Afd. Aarlen

Art. 3, 1er al., 3°

VAN GERVEN

Sara

840727995

A

Néerlandais

Attaché

Anvers IR (HM)

Nederlands

Attaché

Antwerpen OI (MO)


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 19 juli 2013.

De Minister van Financiën, K. GEENS

^