Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 02 februari 2018

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017014413
pub.
02/02/2018
prom.
19/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/19/2017014413/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 29ter, laatste lid;

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 122novodecies;

Overwegende dat de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen haar huishoudelijk reglement heeft goedgekeurd op 26 oktober 2017, Besluit : Enig artikel. Het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, bedoeld in artikel 122novodecies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gevoegd in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Brussel, 19 december 2017.

M. DE BLOCK

Gecoördineerde versie - huishoudelijk reglement voor de commissie voor tegemoetkoming van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen TITEL 1. - Zetel

Artikel 1.De zetel van de Commissie voor Tegemoetkoming van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, hierna de Commissie genoemd, is gevestigd op het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Tervurenlaan 211, 1150 Brussel TITEL 2. - Werking van de Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen

Art. 2.De vergaderingen van de Commissie worden bijeengeroepen overeenkomstig artikel 122octodecies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, hierna het besluit genoemd.

De voorzitter kan het secretariaat machtigen de uitnodigingen voor de vergaderingen te ondertekenen.

De data van de vergaderingen worden vastgelegd in het begin van het kalenderjaar en deze lijst wordt aan alle leden bezorgd, onverminderd de mogelijkheid om vergaderingen toe te voegen of te schrappen in functie van hoogdringendheid.

Art. 3.De termijnen die in dit huishoudelijk reglement worden vermeld zijn, behoudens de termijnen voorzien in het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, termijnen van orde en kunnen niet beschouwd worden als vervaltermijnen die, in geval ze niet gerespecteerd worden, zouden kunnen leiden tot de aantasting van de geldigheid of de nietigheid van een procedure of beslissing.

Art. 4.De agenda wordt gevalideerd door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter, in samenspraak met het Bureau bedoeld in artikel 15 en het secretariaat, die deze agenda voorbereidt overeenkomstig artikel 122septdecies, § 2, van het besluit.

De agenda bevat, naast een lijst van alle te bespreken algemene punten, een lijst van alle te bespreken aanvragen tot aanpassing ingediend door een aanvrager, de Minister of de Commissie zelf, gerangschikt volgens : 1. prioriteit 1 of 2 2.type beslissing (beoordelingsrapport, gemotiveerd voorlopig voorstel, gemotiveerd definitief voorstel) 3. type aanvraag tot aanpassing (aanvraag tot opname, wijziging of schrapping van de lijst/nominatieve lijst) 4.de sleuteldata van de procedure (termijngebonden of niet-termijngebonden).

Een aanvraag tot aanpassing wordt als prioriteit 1 geagendeerd indien de Commissie, in overeenstemming met de termijnen van de procedures voorzien in het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten niet meer dan één vergadering de tijd heeft om een uitspraak te doen.

Een aanvraag tot aanpassing wordt als prioriteit 2 geagendeerd indien de Commissie, in overeenstemming met de termijnen van de procedures voorzien in het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten meer dan één vergadering de tijd heeft om een uitspraak te doen.

De uitnodigingen en de agenda's worden in beginsel zeven kalenderdagen vóór de vergadering onder elektronische vorm ter beschikking gesteld van de effectieve en de plaatsvervangende leden en van de personen gemandateerd door deze laatsten.

Deze agenda kan aangepast worden tijdens de zitting door de voorzitter om een dringende reden als een meerderheid van de stemgerechtigde leden zich hiermee akkoord verklaart.

Art. 5.De ontvankelijke aanvragen tot aanpassing worden door het secretariaat onder elektronische vorm bezorgd aan de effectieve en de plaatsvervangende leden. De aanvragen worden gegroepeerd en maximum één keer per week verstuurd.

De interne deskundigen en de leden van de Commissie ontvangen de aanvragen in de volgorde van hun ontvangst op het secretariaat en de latere aanvullingen ervan.

Art. 6.Ieder effectief lid dat in de onmogelijkheid verkeert om een vergadering bij te wonen, regelt persoonlijk zijn vervanging en verwittigt zijn plaatsvervanger. Hij stelt tevens het secretariaat van zijn afwezigheid of van zijn vervanging op de hoogte.

Het effectief lid dat de zittingen niet geregeld bijwoont, verliest zijn mandaat. Dit is het geval wanneer het lid minder dan de helft der zittingen per jaar bijwoont waarvoor hij werd opgeroepen, zonder dat zijn plaatsvervanger daadwerkelijk aanwezig is.

De Minister wordt door het secretariaat van de Commissie jaarlijks en ten laatste op 31 januari van het daaropvolgende jaar op de hoogte gebracht van de aanwezigheden van de leden.

De Commissie kan, op gemotiveerd verzoek van een lid of op eigen initiatief en na overleg via het Bureau bedoeld in artikel 15, beslissen personen uit te nodigen waarvan de aanwezigheid nuttig wordt geacht tijdens de bespreking van specifieke problemen.

In dit geval wordt deze persoon uitgenodigd om aan een volgende vergadering deel te nemen voor de duur van de bespreking van het specifiek probleem.

Art. 7.Elk lid van de Commissie heeft de mogelijkheid om, op gemotiveerde wijze te vragen dat een aanvraag tot aanpassing prioriteit 2 als prioriteit 1 zou behandeld worden en dit door zijn vraag uiterlijk om middernacht voor de eerstvolgende vergadering aan het secretariaat te bezorgen.

Behoudens hoogdringendheid worden alleen de aangelegenheden die op de agenda zijn ingeschreven, besproken, onder voorbehoud van de goedgekeurde prioriteiten aan het begin van de zitting.

De volgorde van de behandeling ervan kan worden gewijzigd indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden dit wenselijk acht.

De effectieve en plaatsvervangende leden die een punt op de agenda wensen te plaatsen, richten hun gemotiveerd voorstel schriftelijk tot het secretariaat, dat het voorlegt aan de voorzitter.

Indien een punt dat niet op de agenda is vermeld, tijdens de vergadering wordt voorgesteld, zal het bij de mededelingen of bij de rondvraag worden besproken, indien ten minste de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden daarmee akkoord gaan.

Art. 8.Het secretariaat laat bij aanvang van elke vergadering een aanwezigheidslijst tekenen en waakt erover dat het quorum bereikt wordt en blijft.

Art. 9.De voorzitter leidt de vergadering. Hij zorgt ervoor dat op de vergadering slechts de punten worden besproken die op de agenda staan.

Hij kan de duur van de bespreking van een agendapunt beperken. Hij mag op ieder ogenblik aan de aanwezigen voorstellen om de bespreking van een agendapunt te verdagen. In dat geval plaatst hij het punt dat verdaagd werd op de agenda van de volgende vergadering.

De vervanging van de voorzitter in geval deze verhinderd is, gebeurt conform artikel 122sexdecies, § 6, van het besluit.

De voorzitter vergewist zich van de eerbiediging van de termijnen zoals voorzien in de reglementering. Hij wordt bijgestaan door het secretariaat die deze voor elke aanvraag tot aanpassing vastlegt.

Hij ziet erop toe dat de vergaderingen in een sfeer van sereniteit verlopen en waakt over het respect voor standpunten, meningen en personen.

De Voorzitter vat de besprekingen en de beslissingen van de Commissie samen en leidt elke stemming.

Art. 10.De secretaris wordt belast met het opstellen van de notulen van de vergaderingen waarin de besprekingen bondig worden samengevat en de gedane voorstellen en de adviezen die werden uitgebracht, worden opgenomen met de erbij horende motivering. De vertalingen van de notulen worden ter beschikking gesteld.

Art. 11.Het ontwerp van de notulen wordt door het secretariaat onder elektronische vorm ter beschikking gesteld van de effectieve en plaatsvervangende leden, ten minste drie dagen vóór de datum van de volgende vergadering. De leden sturen hun opmerkingen schriftelijk door naar het secretariaat, in beginsel ten laatste op middernacht voor de eerstvolgende vergadering. Het secretariaat brengt de nodige aanpassingen aan. De notulen worden geacht goedgekeurd te zijn na het verstrijken van de termijn waarover de leden beschikken om hun opmerkingen op te sturen, voor zover deze door het Bureau bedoeld in artikel 15 niet als fundamenteel worden beschouwd. Indien het Bureau van oordeel is dat een bespreking van de geformuleerde opmerkingen noodzakelijk of nuttig is, worden de notulen ter goedkeuring voorgelegd bij het begin van de volgende plenaire zitting van de Commissie. De goedgekeurde notulen worden per elektronische drager opgestuurd naar de leden.

De definitieve notulen worden ondertekend door de voorzitter, of in voorkomend geval door de ondervoorzitter of door de voorzitter `ad hoc', en door de secretaris, of in voorkomend geval door de adjunct-secretaris.

Art. 12.De ontwerpen van de beoordelingsrapporten worden opgesteld door de interne deskundigen en worden onder elektronische vorm ter beschikking gesteld van de leden van de Commissie, in beginsel ten laatste zeven kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering waarop ze geagendeerd zijn.

De ontwerpen van de beoordelingsrapporten worden besproken in de Commissie. De wijzigingen die worden voorgesteld worden opgenomen in de notulen en de gemotiveerde voorstellen worden in functie van de aangenomen opmerkingen aangepast.

De reactie van de aanvrager wordt door het secretariaat rechtstreeks overgemaakt aan de interne deskundigen, die een beoordeling van de reactie van de aanvrager opstellen.

Het gemotiveerd voorlopig voorstel wordt voorbereid door het secretariaat in samenspraak met de interne deskundigen.

De ontwerpen van gemotiveerde voorlopige voorstellen worden onder elektronische vorm ter beschikking van de Commissie gesteld in beginsel ten laatste zeven kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering waarop ze geagendeerd zijn.

De ontwerpen van de gemotiveerde voorlopige voorstellen worden besproken in de Commissie. De wijzigingen die worden voorgesteld worden opgenomen in de notulen en de gemotiveerde voorlopige voorstellen worden in functie van de aangenomen opmerkingen aangepast.

De reacties op de gemotiveerde voorlopige voorstellen worden besproken in de Commissie en de definitieve voorstellen worden opgenomen in de notulen.

Art. 13.Het stemmen gebeurt met opgeheven hand; ieder stemgerechtigd lid bezit één stem. De voorzitter heeft geen stemrecht.

Een plaatsvervangend lid kan, zonder stemgerechtigd te zijn, de vergaderingen bijwonen indien het betrokken effectieve lid ook op de vergadering aanwezig is.

Het stemmen gebeurt anoniem voor iedere zaak waarvoor dit door ten minste drie van de aanwezige stemgerechtigde leden wordt gevraagd.

Ieder stemgerechtigd lid bezit één stem. De voorzitter heeft geen stemrecht.

De administratie dient zich ervan te verzekeren dat de leden die verklaard hebben een belangenconflict te hebben zich wel degelijk onthouden hebben bij de stemming.

Art. 14.De voorlopige en definitieve voorstellen en adviezen worden aangenomen met een meerderheid, voorzien in artikel 122vicies van het besluit.

Art. 14/1.In uitzonderlijke gerechtvaardigde omstandigheden en/of om dringende redenen kan de Commissie een vergadering organiseren volgens een schriftelijke procedure via elektronische wijze enkel en alleen voor de gemotiveerde voorlopige of definitieve voorstellen van de aanvraagdossiers tot wijziging van de nominatieve lijsten.

In dit geval wordt het ontwerp van voorstel van de Commissie via elektronische wijze verstuurd, en dit gelijktijdig met de agenda, het dossier en de belangenconflictverklaring dat door het lid ingevuld naar het secretariaat moest teruggestuurd worden. De leden die stemrecht hebben, moeten hun vaststellingen en/of opmerkingen schriftelijk via elektronische wijze meedelen binnen de 4 kalenderdagen die volgen op de instelling van de schriftelijke procedure.

Na afloop van die termijn worden de leden, die desondanks geen enkele opmerking hebben geformuleerd, geacht akkoord te gaan met dit ontwerp van advies. Als een effectief lid verhinderd is, kan zijn plaatsvervanger in zijn plaats antwoorden.

Er zijn 3 mogelijke vaststellingen en/of opmerkingen die moeten worden meegedeeld : - een akkoord over het voorgelegde ontwerp van voorstel - een weigering van het voorgelegde ontwerp van voorstel - een verzoek van een stemgerechtigd effectief lid van de Commissie het ontwerp van voorstel op de agenda van de volgende plenaire vergadering van de commissie te plaatsen; voor zover dat de termijn van de aanvraagdossiers tot wijziging van de nominatieve lijsten niet is verlopen. Als deze termijn verloopt in de periode tussen de vergadering georganiseerd volgens een schriftelijke procedure via elektronische wijze en de volgende plenaire vergadering van de Commissie zal het dossier aan de Verzekeringscomité worden voorgelegd zonder voorstel van de Commissie.

De leden die een belangenconflict verklaard hebben, onthouden zich van het meedelen van hun vaststellingen en/of opmerkingen.

Op het einde van de schriftelijke procedure, via elektronische wijze, stuurt het secretariaat van de Commissie de definitieve beslissing betreffende het dossier, behandeld via elektronische wijze, naar alle leden van de Commissie.

De vaststellingen, opmerkingen of eventuele commentaren die geen invloed hebben op het ontwerp van advies, worden aan de notulen (van de volgende vergadering) toegevoegd.

TITEL 3. - Bureau van de Commissie

Art. 15.Een Bureau wordt belast met de organisatie en werkzaamheden van de Commissie en het verzorgen van de betrekkingen tussen de deskundigen en de Commissie.

Het Bureau bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en een lid van de bank van de universiteiten en een lid van de bank van de verzekeringsinstellingen. Deze leden worden aangewezen door de vertegenwoordigers van hun respectievelijke banken.

Art. 16.Het Bureau wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het secretariaat van de Commissie. Het Bureau verzekert de betrekkingen tussen de leden van de Commissie, de deskundigen en het secretariaat.

Het Bureau beslist over het aanstellen van een interne en/of externe deskundige en/of een werkgroep van deskundigen die belast wordt met de evaluatie van de aanvraag tot terugbetaling of delegeert deze taak aan de coördinator van de interne deskundigen die de leden van het Bureau op de hoogte brengt van de uitvoering van de opdracht.

Indien het Bureau van mening is dat een aanvraag tot terugbetaling van een implantaat/invasief medisch hulpmiddel een bijzondere aandacht vereist en dat een peterschap hem opportuun lijkt, kan hij een lid van de Commissie aanduiden teneinde de (interne) deskundige bij te staan in zijn taak.

Een externe deskundige of een groep van interne en/of externe deskundigen kan worden aangesteld in de gevallen voorzien in het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten en indien het Bureau dit noodzakelijk acht.

De samenstelling, het voorzitterschap en de opdracht(en) van de werkgroepen worden voorgesteld door het Bureau en aangenomen door de Commissie in plenaire zitting. Elke werkgroep wordt bij voorkeur voorgezeten door een lid van de Commissie en bijgestaan door een secretaris.

Art. 17.De werkgroepen houden zitting ongeacht het aantal aanwezige leden. Binnen een termijn waaromtrent de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de werkgroep zijn overeengekomen, maakt de voorzitter van de werkgroep, via het secretariaat, het door de leden van de werkgroep rapport aan de Commissie.

TITEL 4. - Vertrouwelijkheid en discretie

Art. 18.De leden en andere personen die deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie, met inbegrip van de interne en externe deskundigen en de leden van het secretariaat, houden zich aan het bewaren van de geheimhouding van de beraadslagingen en aan de discretie over alle informatie waarvan zij kennis nemen binnen het kader van hun werkzaamheden.

De notulen en de documenten die aan de leden worden toegezonden alsook de opmerkingen die tijdens de vergaderingen worden gemaakt, zijn strikt vertrouwelijk.

Leden kunnen overleg plegen met de structuur of groepering die ze vertegenwoordigen of met externe deskundigen over aspecten die betrekking hebben op de inhoud van de ingediende aanvragen. Daarbij moet de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen en het eigendomsrecht van de aanvrager gerespecteerd worden. De inhoud van de rapporten en voorstellen die door de Commissie voorbereid worden blijft echter vertrouwelijk.

Volgende zaken vallen niet onder deze beperkingen : 1° de agenda van de vergadering en, in geval van eventuele wijziging, de reden ervan 2° de mededelingen en de documenten waarvoor door de Commissie is beslist om ze publiek te maken. De vertrouwelijkheid en de discretie zijn eveneens van toepassing op de leden van de werkgroepen, vastgesteld overeenkomstig artikel 16 van dit reglement.

Elke inbreuk op de bepalingen van dit artikel dient gemeld te worden aan de voorzitter van de Commissie, die desgevallend de Minister op de hoogte brengt.

Zo de feiten zwaarwichtig zijn kan, de Minister het mandaat van het betrokken lid intrekken.

Art. 19.§ 1. De leden van de Commissie en de andere personen betrokken bij de werkzaamheden van de Commissie en haar werkgroepen, met inbegrip van de interne en externe deskundigen en de leden van het secretariaat, zijn gehouden bij de discussies, adviezen en beoordeling in volstrekte onafhankelijkheid en wetenschappelijke integriteit te handelen.

Onder onafhankelijkheid wordt verstaan dat bij de besluitvorming de betrokkene niet door belangen, groeperingen, bedrijven of structuren beïnvloed wordt, tenzij, voor een lid, door de groepering of structuur die het lid in de Commissie vertegenwoordigt. § 2. Om deze onafhankelijkheid te garanderen, dienen op elk ogenblik alle mogelijke belangen en belangenconflicten op transparante manier gekend te zijn, zodanig dat naar iedereen toe duidelijk is dat er geen sprake is van belangenvermenging. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat bepaalde bindingen naar een bedrijf of een ondersteunend bedrijf van de betrokken bedrijven toe, ook relevant zijn wat betreft de aanvragen van concurrerende bedrijven.

De bedoeling van de schriftelijke belangenverklaring bedoeld in artikel 122duovicies, § 2, van het besluit en waarvan het model is opgenomen in bijlage bij dit reglement, is niet om systematisch deelneming uit te sluiten maar om in alle transparantie iedereen toe te laten te oordelen of een belang of een belangenconflict een onafhankelijk oordeel in de weg staat. § 3. Van de leden en de andere personen die deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie wordt verwacht dat zij voor de aanvang van elke vergadering van de Commissie schriftelijk het secretariaat van de Commissie op de hoogte stellen van alle mogelijke belangen en belangenconflicten met betrekking tot de aanvragen tot aanpassing, op de agenda van de vergadering.

De persoon in kwestie geeft onder andere de soort en aard van de belangen aan, met een nadere toelichting of de belangen algemeen zijn of een specifiek hulpmiddel betreffen. Als het belang of belangenconflict gebonden is aan een bepaald hulpmiddel, dient eerdere betrokkenheid met betrekking tot concurrerende hulpmiddelen en voorbije en huidige banden met bedrijven te worden vermeld.

De Leidend ambtenaar van Dienst voor geneeskundige verzorging oordeelt over belangenconflicten, waarover hij door het secretariaat is geïnformeerd, conform artikel 122duovicies, § 2, tweede lid, van het besluit. § 4. De volgende directe belangen zijn onverenigbaar met een mandaat of taak binnen de Commissie of een werkgroep : het verwerven ten persoonlijke titel van inkomsten ofwel door een aanstelling binnen een bedrijf dat implantaten en invasieve medische hulpmiddelen fabriceert of verdeelt, ofwel door een blijvend consulentschap voor een bedrijf dat implantaten en invasieve medische hulpmiddelen fabriceert of verdeelt ofwel door een leerstoel gesponsord door een bedrijf dat implantaten en invasieve medische hulpmiddelen fabriceert of verdeelt.

Alle andere directe belangen, die niet behoren tot deze bedoeld in het vorige lid, kunnen onverenigbaar zijn met de deelname aan de vergadering van de Commissie of een werkgroep en/of aan de discussies en/of stemming over een bepaald aanvraag binnen de Commissie of een werkgroep.

Het kan gaan om onder andere de actieve deelname aan klinisch onderzoek rond de betrokken aanvraag of voor hulpmiddelen die in concurrentie komen met deze van de betrokken aanvraag tot aanpassing of publicaties en voordrachten over het betrokken hulpmiddel of hulpmiddelen die daarmee in concurrentie komen, als deze leiden tot financiële of andere tegemoetkomingen ten persoonlijke titel.

In geval van andere belangen moeten de betrokkenen, na mededeling van deze belangen, in eer en geweten oordelen of ze deelnemen aan de beraadslaging en/of de stemming over een bepaald aanvraag. § 5. Gemelde belangen, aanmaningen en besprekingen worden in de notulen van de plenaire vergadering vastgelegd.

Art. 20.De vergaderingen zijn niet publiek.

De gemotiveerde definitieve voorstellen van de Commissie worden uitsluitend meegedeeld aan de Minister en/of aan de betrokken aanvragers en/of verdelers.

Ze zijn strikt vertrouwelijk.

TITEL 5. - Algemene bepalingen

Art. 21.De Commissie beslist over iedere zaak die niet in dit reglement is bepaald.

Bijlage Belangenverklaring van de leden van de commissie voor tegemoetkoming van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Naam : Kwalificaties : Kantooradres : Gelieve hieronder al uw eventuele belangen in de industrie m.b.t. medische hulpmiddelen (1) te vermelden : 1. Functies in de industrie m.b.t. medische hulpmiddelen uitgeoefend in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van handtekening : 2. Financiële belangen in het kapitaal van ondernemingen m.b.t. medische hulpmiddelen : Naam van de onderneming : Soort aandelen : Aantal aandelen : 3. Werkzaamheden, met inbegrip van al dan niet tegen betaling gelopen stages, verricht ten behoeve van de industrie m.b.t. medische hulpmiddelen tegen beloning, in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van handtekening : 4. Andere belangen waarvan de Commissie naar uw mening in kennis dient gesteld te worden, met inbegrip van zaken die uw echtgeno(o)t(e), partner, of van u afhankelijke kinderen(2) die op hetzelfde adres als u wonen, betreffen : Ik, ondergetekende, ............... verklaar hierbij op mijn erewoord dat de enige rechtstreekse of indirecte belangen die ik in de industrie m.b.t. medische hulpmiddelen heb en die de onpartijdige vervulling van mijn taken zou kunnen beïnvloeden naar mijn beste weten de hierboven genoemde zijn.

Voorts verklaar ik dat, indien zich veranderingen in mijn situatie voordoen en ik verdere belangen zou blijken te hebben of deze verwerf, ik deze, voor zover zij ter kennis dienen te worden gebracht van de Commissie, onverwijld zal bekendmaken en een nieuwe openbare belangenverklaring zal invullen.

Gedaan te, (datum) (handtekening) (1) Gelieve, indien u geen belangen in betrokken rubriek heeft, "geen" te antwoorden.(2) Met de leden van eenzelfde huishouden worden de echtgeno(o)t(e), de partner en afhankelijke kinderen bedoeld, die op hetzelfde adres leven als het lid van de Commissie of de deskundige.De namen van deze personen hoeven niet te worden opgegeven.

Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit van 19 december 2017 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^