Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 april 2001
gepubliceerd op 22 mei 2001

Ministerieel besluit betreffende de delegering van de kwaliteitscontroles in de sector van de fruit- en houtige siergewassen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016145
pub.
22/05/2001
prom.
19/04/2001
ELI
eli/besluit/2001/04/19/2001016145/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2001. - Ministerieel besluit betreffende de delegering van de kwaliteitscontroles in de sector van de fruit- en houtige siergewassen


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in land-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd door de wet van 5 februari 1999, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 1995 betreffende het in de handel brengen van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, van siergewassen, van groentegewassen en van teeltmateriaal van deze gewassen met uitzondering van groentezaad, inzonderheid op artikel 22, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, inzonderheid op artikel 16, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de erkenning van representatieve beroepsorganisaties in het kader van de boomkwekerijen, inzonderheid op de artikelen 2 en 3, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 1999 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 10 april 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2000 ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld maatregelen inzake de kwaliteitscontroles in de sector van de fruit- en houtige siergewassen moeten genomen worden, teneinde de sector toe te laten tijdig de nodige inschrijvingen te doen voor de certificering 2001, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Voor de periode van 1 april 2001 tot 31 maart 2002 worden de controles bedoeld in artikel 2, § 1, gedelegeerd, onder toezicht van de Dienst Teeltmateriaal van het Bestuur « Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige Sector » van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, afgekort « de Dienst », aan de vereniging zonder winstgevend doel « Pépinière belge - Belgische Boomkwekerij », afgekort « PBB », waarin onderzoeksinstellingen, vermeerderingstuinen en verenigingen van boomtelers en fruittelers bijeen gebracht zijn en waarvan de statuten van oprichting verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1995 onder het identificatienummer 13534/95; § 2. Het is aan geen andere vereniging dan PBB toegestaan bovenvermelde controles uit te voeren zolang deze laatste de taak vervult overeenkomstig dit besluit.

Art. 2.§ 1. PBB wordt gemachtigd de volgende controles uit te voeren : - in de sector van de fruitgewassen : de controles voor de categorie CAC en de controles en certificering voor de categorie « gecertificeerd » (facultatief); - in de sector van de houtige siergewassen : de controles voor de categorie « EG-kwaliteit ». § 2. PBB mag, onder eigen verantwoordelijkheid, een facultatieve certificering organiseren en invoeren in de sector van de houtige siergewassen.

Art. 3.§ 1. Om gemandateerd te zijn en het te blijven dient PBB : - de instructies van de Minister betreffende de taak opvolgen; - zich onderwerpen aan de controle van de Dienst en een dagelijks register van de uitgevoerde controles ter beschikking houden; - aan de Dienst toegang verlenen tot de gegevens en er mee samenwerken voor wat betreft de registratie en de erkenning van bedrijven en deze op de hoogte brengen van ieder geval waar de fytosanitaire reglementering niet gerespecteerd wordt; - waken over de vertrouwelijkheid van de gegevens van het centraal register; § 2. Wat het personeel betreft dat betrokken is bij de controles vermeld in artikel 2, § 1, dient PBB : - aan de Dienst de identiteit en de kwalificaties van het personeel mededelen dat betrokken is bij de controles en dat voldoende in aantal moet zijn; - een technisch verantwoordelijke aanduiden voor het geheel van de controleactiviteiten; de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van dit personeel waarborgen; geen enkele commerciële, financiële of druk van een andere aard mogen hun beoordeling beïnvloeden. § 3. De financiering van de controles wordt verzekerd door een vergoeding van de Dienst en door een vergoeding die gespecifieerd is in de « Onderlinge akkoorden betreffende de vergoedingen voor prestaties geleverd door het personeel van PBB » die zijn toegevoegd als bijlage (bijlage IV) bij het ministerieel besluit van 20 december 2000 ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001.

Brussel, 19 april 2001.

J. GABRIELS

^